Säätiön säännöt

Patentti- ja Rekisterihallitus on vahvistanut säätiön säännöt 26.2.2007 antamallaan päätöksellä.

Säätiön nimi ja kotipaikka
1 § Säätiön nimi on Tampereen yliopiston kauppatieteiden opiskelijoiden
tukisäätiö ja sen kotipaikka on Tampere.

Tarkoitus
2 § Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää Tampereen yliopiston
kauppatieteiden opiskelijoiden opintoja.

Tarkoituksen toteuttaminen
3 § Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä avustuksia ja apurahoja
hallituksen harkinnan mukaan Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulun
piirissä harjoitettavaa tutkimustyötä ja opiskelua varten.

Peruspääoma
4 § Säätiön peruspääoma on kaksikymmentäviisituhatta (25 000 €) euroa. Säätiön
varat on sijoitettava varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla. Säätiöllä on oikeus
ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan
muillakin tavoin, mutta ei kuitenkaan harjoittamalla liiketoimintaa.

Hallitus
5 § Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan
valittu hallitus, johon kuuluu kahdeksan (8) jäsentä. Säätiön hallituksen
valitsee Tampereen yliopiston kauppatieteiden opiskelijat – Boomi ry:n kokous.
Mikäli säätiön perustaja ei ole joulukuun 15. päivään mennessä valinnut
jäseniä hallitukseen seuraavaksi toimikaudeksi, suorittaa näiden jäsenten
valinnan säätiön hallitus. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa.

Hallituksen kokoukset
6 § Kutsu hallituksen kokouksiin toimitetaan hallituksen päättämällä tavalla.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja neljä (4) muuta jäsentä. Päätökset
tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli näistä säännöistä ei
muuta johdu. Äänestystilanteessa äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen kokouksista on
laadittava pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja tapahtuneet
äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja kaksi (2)
kokouksessa valittua pöytäkirjantarkastajaa.

Säätiön nimen kirjoittaminen
7 § Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
yhdessä tai toinen heistä yhdessä hallituksen jonkun muun jäsenen tai
hallituksen siihen valtuuttaman henkilön kanssa.

Vuosikokous
8 § Hallitus kokoontuu vuosikokoukseen kunkin vuoden tammi-maaliskuussa.
Vuosikokouksessa on vähintään:
1) hyväksyttävä hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös,
2) päätettävä talousarviosta kulumassa olevalle vuodelle
3) valittava kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa
Tilintarkastajista ainakin toisen ja tämän varamiehen tulee olla KHT- tai HTM-tilintarkastaja
taikka KHT- tai HTM-yhteisö.

Tilikausi ja tilintarkastus
9 § Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus
säätiön toiminnasta edellisenä vuonna on annettava vuosikokouksen jälkeen
tilintarkastajille, joiden on annettava tilintarkastuskertomuksensa huhtikuun
loppuun mennessä. Mikäli tilintarkastuskertomus antaa aihetta, on hallituksen
kokoonnuttava toukokuun loppuun mennessä päättämään toimenpiteistä, joita
tilintarkastuskertomus aiheuttaa.

Vuosiselvitysten ja ilmoitusten tekeminen Patentti- ja rekisterihallitukselle
10 § Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, taseerittelyistä
sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista on toimitettava
Patentti- ja rekisterihallitukselle kesäkuun loppuun mennessä. Hallituksen
jäsenen ja nimenkirjoittajien vaihtumisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus
Patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin.

Sääntöjen muuttaminen
11 § Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli vähintään kuusi (6) hallituksen
jäsentä sitä kannattaa. Sääntömuutokselle on saatava Patentti- ja
rekisterihallituksen vahvistus.

Säätiön lakkauttaminen
12 § Säätiö voidaan lakkauttaa, mikäli vähintään seitsemän (7) hallituksen jäsentä
sitä kannattaa. Jos säätiö lakkautetaan, käytetään säätiön varat säätiön
hallituksen päättämällä tavalla Tampereen yliopiston kauppatieteiden
opiskelijoiden tukemiseen.

Takaisin ylös