Tunin sähköisiin palveluihin ja nettisivuihin on panostettava – Boomin kopokyselyn tulokset on nyt julkaistu

Boomi keräsi tänä syksynä palautetta opintoihin liittyen. Kyselyllä pyrittiin kartoittamaan boomareiden mielipiteitä esimerkiksi opintojen ohjauksesta, opintojen ja työn yhteensovittamisesta ja yliopistojen yhdistymisestä. Kyselyyn saatiin yli sata vastausta monipuolisesti eri vuosikurssien ja opintosuuntien opiskelijoilta. Suurin osa vastaajista oli ensimmäisen vuoden opiskelijoita eivätkä siten olleet vielä valinneet opintosuuntaa. Suurin osa vastanneista oli pääosin tyytyväisiä opintojen ohjaukseen ja sen määrään. Kuitenkin lisää ohjausta tarvittaisiin toisena opiskeluvuonna ennen opintosuuntiin hakeutumista. Suurin osa opiskelijoista ei tiennyt, kuinka tänä syksynä alkanut uusi opetussuunnitelma vaikuttaa heidän opintoihinsa. Kyselyn mukaan 86 % boomareista ottaa valinnaisia opintoja kauppatieteiden koulutuksen sisältä. Kyselyyn vastanneet eivät olleet juuri hyödyntäneet Tampereen korkeakoulujen ristiinopiskelupalvelua, ja ristiinopiskelupalvelun kautta valittavien kurssien määrää pidettiin rajallisena. Tampereen yliopiston “vapaata sivuaineoikeutta” kehuttiin, mutta senkin suhteen nousi esiin ongelmat kursseille pääsemisestä. Suurin osa kyselyyn vastanneista piti Tampereen yliopiston tarjoamia kansainvälistymismahdollisuuksia riittävinä. Kuitenkin kansainvälistymistä koskevaa tietoa pitäisi olla paremmin saatavilla. Boomarit kokevat vaikutusmahdollisuutensa opintoihin riittäviksi. Monet vastanneista kokivat, että osa henkilökunnasta haluaa kehittää kursseja opiskelijoiden palautteen mukaan. Tämä ei kuitenkaan päde kaikkien opettajien kohdalla. Tampere 3 herätti vastauksissa eniten kommentteja. Suurin osa boomareista piti yliopistojen yhdistymisprosessia epäselvänä. Yhdistymiseen liittyvää tietoa ei ole ollut riittävästi tarjolla. Kyselyyn vastanneet suhtautuivat yhdistymiseen pääosin positiivisesti, ja siitä koettiin olevan pitkällä aikavälillä hyötyä laajentuvan opetustarjonnan kautta. Vaikka sähköiset palvelut, kuten uusi Moodle, saivat suhteellisen positiivista palautetta, yliopiston uudet nettisivut eivät miellyttäneet opiskelijoita. Uusia nettisivuja pidettiin toimimattomina, eikä opintojen kannalta tarpeellista tietoa ole helppo löytää. Se, että tällä hetkellä on käytössä päällekkäisiä palveluita, koettiin haastavaksi ja toivottiin, että uusiin palveluihin siirryttäisiin mahdollisimman pian. Suurin osa boomareista ei myöskään kokenut yliopiston uutta brändiä omakseen. Opintoihin ja työhön liittyen opiskelijat pitivät ongelmallisena sitä, että syksyn ensimmäinen opetusperiodi siirtyi tänä lukuvuonna yli viikolla eteenpäin. Elokuun puolessa välissä alkavaa opetusta pidettiin haastavana kesätöiden suhteen. Olisi hyvä, jos opetusperiodin alkaminen voitaisiin siirtää elokuun loppuun, jolloin opiskelijat pystyisivät olemaan työnantajan vaatiman ajan kesätöissä sekä osallistumaan kurssien opetukseen. Toki käytännössä opetus alkoi tänä syksynä monilla kursseilla vasta syyskuun puolella, mikä myös perustelisi periodin alkamisajankohdan siirtämistä myöhemmäksi. Raportti kokonaisuudessaan on luettavissa täältä.

Takaisin ylös