Säännöt

Yhdistyksen säännöt
Alumniohjesäännöt
Huomionosoitusohjesääntö
Juhlanauhaohjesääntö
Lippuohjesääntö
Virkatunnusohjesääntö

Yhdistyksen säännöt

Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 23.11. ja 7.12.2004
1§. Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Tampereen yliopiston kauppatieteiden opiskelijat – Boomi ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.
2§. Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Tampereen yliopiston kauppatieteiden opiskelijoiden etu-, palvelu- ja yhteistyöjärjestönä.
3§. Toiminnan laatu
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää koulutus-, huvi-, opintoneuvonta- ja keskustelutilaisuuksia sekä harjoittaa koulutus-, palvelu-, julkaisu- ja ravitsemusliiketoimintaa jäsentensä hyväksi sekä toimintansa tukemiseksi. Lisäksi se luo yhteyksiä elinkeinoelämän ja yliopiston välillä sekä harjoittaa yhteistyötä eri opiskelijajärjestöjen ja sidosryhmien kanssa sekä toimii muillakin tavoin jäsentensä parhaaksi.
4§. Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen Tampereen yliopistossa kauppatieteiden maisterin tai kandidaatin tutkintoa suorittava opiskelija. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannattavat ja varsinaiset jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan hallituksen perustellusta esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on toiminut erityisen ansiokkaasti yhdistyksen hyväksi.
5§. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Jäsen voidaan katsoa eronneeksi hänen jätettyään erääntyneen jäsenmaksunsa kahden viikon ajan maksamatta. Yhdistyksen varsinainen jäsen on velvollinen eroamaan pysyvästi hänen lopetettuaan opiskelunsa Tampereen yliopistossa kauppatieteiden maisterin tai kandidaatin tutkintoa varten. Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen joko määräajaksi tai kokonaan, jos hän on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti aiheuttanut vahinkoa yhdistykselle. Jäsenellä on oikeus saattaa erottamista koskeva hallituksen päätös yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi ilmoittamalla siitä hallituksen puheenjohtajalle 30 vuorokauden kuluessa erottamispäätöksestä todisteellisen tiedon saatuaan.
6§. Jäsenmaksu
Yhdistyksen jäsenmaksujen suuruudesta päättää yhdistyksen kevätkokous erikseen varsinaisille ja kannattaville jäsenille. Jäsenmaksut ovat lukuvuosikohtaisia. Lukuvuosi alkaa syyskuun ensimmäinen ja päättyy elokuun viimeinen päivä. Kunniajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksuvelvoitteesta.
7§. Hallitus
Hallitus hoitaa yhdistyksen asioita ja edustaa yhdistystä. Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään kuusi (6) ja enintään yksitoista (11) muuta jäsentä. Tämän lisäksi voidaan valita yksi konsulttitoimihenkilö, joka osallistuu tarvittaessa hallituksen toimintaan puhe- ja läsnäolo-oikeudella. Konsulttitoimihenkilön valitsee syyskokous hallituksen esityksestä. Hallitus valitsee keskuudestaan yhdistyksen varapuheenjohtajan ja sihteerin. Yhdistyksen hallituksen toimikausi on sama kuin yhdistyksen tilikausi alkaen tammikuun 1. päivänä ja päättyen saman vuoden joulukuun 31. päivänä.
8§. Hallituksen kokoukset
Hallituksen kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallituksen kokous on laillinen, jos siitä on tiedotettu hallituksen keskuudessaan sopimalla menettelyllä. Kokous on päätösvaltainen kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on saapuvilla. Äänestystilanteessa äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.9§. Hallituksen jäsenen eroaminen
Jos hallituksen jäsen eroaa kesken toimikautensa ilmoittamalla siitä hallitukselle taikka on jatkuvasti estynyt osallistumasta hallituksen toimintaan, yhdistyksen kokous valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.10§. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, kumpikin yksin. Hallitus voi päätöksellään myöntää henkilökohtaisen nimenkirjoitusoikeuden myös muulle hallituksen jäsenelle.

11§. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen syyskokous valitsee kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varatilintarkastajat. Tilintarkastajana voi toimia luonnollinen henkilö tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajien lausunto on annettava hallitukselle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kevätkokousta.

12§. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen kokouksia ovat syyskokous, kevätkokous ja ylimääräiset kokoukset. Yhdistyksen ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä tiettyä ilmoitettua asiaa varten sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle. Yhdistyksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja avaa yhdistyksen kokouksen ja johtaa sitä kunnes kokoukselle on sen keskuudesta valittu puheenjohtaja. Yhdistyksen kokouksista pidetään päätöspöytäkirjaa, jonka kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa allekirjoittavat. Kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu.

13§. Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen virallisella ilmoitustaululla Tampereen yliopistolla tai yhdistyksen virallisella verkkosivulla esitetyllä kutsulla, jolloin se on laillisesti koolle kutsuttu. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika, paikka ja käsiteltävät asiat.

14§. Päätöksenteko yhdistyksen kokouksissa
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella läsnä olevalla varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset kokouksissa tehdään ehdottomalla äänten enemmistöllä, jos näissä säännöissä ei muuta määrätä. Jos vaaleissa kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta annetuista äänistä, suoritetaan toinen äänestys kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

15§. Yhdistyksen kevätkokous
Kevätkokous on pidettävä maaliskuun 31. päivään mennessä. Sen tehtävänä on:
– Käsitellä yhdistyksen hallituksen laatima toimintakertomus ja päättää sen mahdollisesti aiheuttamista toimenpiteistä.
– Vahvistaa yhdistyksen tilinpäätös ja päättää tilintarkastajien lausunnon perusteella vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai niistä toimenpiteistä joihin yhdistyksen tilintarkastajien lausunto mahdollisesti antaa aihetta.
– Päättää varsinaisten jäsenten ja kannattavien jäsenten jäsenmaksujen suuruudesta seuraavalle lukuvuodelle.
– Vahvistaa toimintasuunnitelma ja talousarvio meneillään olevalle tili- ja toimintakaudelle.
– Lisäksi voidaan päättää niistä asioista, jotka on mainittu kokouskutsussa.

16§. Yhdistyksen syyskokous
Syyskokous on pidettävä marraskuun 30. päivään mennessä. Sen tehtävänä on:
– Valita yhdistykselle hallitus seuraavaksi kalenterivuodeksi.
– Valita kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varatilintarkastajat seuraavaksi tilikaudeksi.
– Lisäksi voidaan päättää niistä asioista, jotka on mainittu kokouskutsussa.
– Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

17§. Toimikunnat ja toimihenkilöt
Yhdistyksen kokous ja hallitus voivat erityisiä tehtäviä varten nimetä hallituksen alaisia toimikuntia ja toimihenkilöitä. Tällöin on määrättävä toimikunnan ja toimihenkilön toimikausi ja toimivalta.

18§. Huomionosoitukset
Yhdistyksen hallitus voi myöntää ansioituneille jäsenille ansiomerkkejä, joista säädetään tarkemmin ohjesäännössä. Sääntöjen 4§:ssä mainituin perustein voidaan yhdistykseen kutsua kunniajäseniä. Ehdotuksen kunniajäseneksi kutsumisesta ja ansiomerkin saajasta voi tehdä jokainen yhdistyksen jäsen yhdistyksen hallitukselle. Kunniajäseneksi kutsuminen on yhdistyksen korkein huomionosoitus.

19§. Yhdistyksen juhlanauha
Yhdistyksellä on akateemisissa tilaisuuksissa ja yhdistystä edustettaessa käytettävä juhlanauha, josta säädetään tarkemmin juhlanauhaohjesäännössä.

20§. Sääntöjen muuttaminen
Ehdotus näiden sääntöjen muuttamisesta on hyväksyttävä kahdessa perättäisessä vähintään neljäntoista (14) vuorokauden välein pidetyssä yhdistyksen kokouksessa. Ensimmäisessä kokouksessa esityksen on saatava taakseen ¾-enemmistö annetuista äänistä ja toisessa kokouksessa esitys on hyväksyttävä muuttumattomana ehdottomalla enemmistöllä annetuista äänistä.

21§. Yhdistyksen purkaminen
Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään kuuden (6) kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa. Päätöksen on saatava molemmissa kokouksissa taakseen ¾-enemmistö annetuista äänistä. Jos yhdistys purkautuu, sen varat luovutetaan Tampereen yliopiston kauppatieteiden opiskelijoiden tukemiseen jälkimmäisen purkamisesta päättäneen kokouksen määräämällä tavalla.

Alumniohjesääntö

Hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 27.11.2007

1 § Boomi ry:ssä toimii omana jaostonaan Boomin Alumnit. Jaoston tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä ja kontaktiverkostona entisten boomareiden välillä sekä edistää yhteistyötä ja vuorovaikutusta työelämässä toimivien entisten boomareiden ja vielä opiskelevien boomareiden kesken. Tämän lisäksi Boomin Alumnien tarkoituksena on kehittää nykyisten boomareiden yhteyksiä työelämään ja siten edistää heidän valmistumisen jälkeistä työllistymistä

2 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi Boomin Alumnit järjestää, juhla-, keskustelu- huvi-, tutustumis- ja esitelmätilaisuuksia, tapaamisia, matkoja ja jäseniltoja sekä harjoittaa muillakin vastaavilla tavoilla tarkoituksensa mukaista toimintaa.

3 § Boomin Alumien jäseneksi, eli alumniksi, voi liittyä jokainen entinen Boomi ry:n jäsen, joka on liittynyt Boomi ry:n kannatusjäseneksi maksamalla siitä määrätyn kannatusjäsenmaksun ja joka hyväksyy jaoston tarkoituksen ja säännöt.

4 § Jäsenellä on oikeus erota jaostosta ilmoittamalla siitä Boomin Alumien johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle. Johtokunta voi erottaa jaoston jäsenen joko määräajaksi tai kokonaan, jos hän on menettelyllään jaoston toiminnassa tai sen ulkopuolella huomattavasti aiheuttanut vahinkoa jaostolle

5 § Boomin Alumnien jäsenmaksuna toimii Boomi ry:n kannatusjäsenmaksu, joka osoitetaan Boomi ry:n talousarviossa joko kokonaan tai osittain jaoston toiminnan tukemiseen.

6 § Boomin Alumnien asioita hoitaa ja sitä edustaa johtokunta, johon kuuluvat vuosittain valittavat puheenjohtaja sekä vähintään kaksi (2) ja enintään yhdeksän (9) muuta jäsentä. Boomi ry:n hallituksen nimeämällä edustajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus johtokunnan kokouksissa. Johtokunnan toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta muut tarvittavat toimihenkilöt ja päättää tarvittaessa heidän nimikkeistään. Johtokunta kokoontuu fyysisesti tai etäviestimien välityksellä puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä sitä vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien, on läsnä.

7 § Boomin Alumnien vuosikokous pidetään vuosittain johtokunnan määräämänä päivänä tammi-kesäkuussa. Johtokunnan on kutsuttava jaoston kokous koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta kirjeitse tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen. Jaoston kokouksissa on jokaisella Boomin Alumnien jäsenellä äänioikeus ja yksi ääni. Boomi ry:n hallituksen nimeämillä edustajilla on jaoston vuosikokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus.

8 § Boomin Alumnien vuosikokous on pidettävä kesäkuun 30. päivään mennessä. Sen tehtävänä on:

– Käsitellä edellisen toimikauden toimintakertomus
– Vahvistaa toiminnan suuntaviivat seuraavalle toimikaudelle
– Valita johtokunnan puheenjohtaja sekä muut jäsenet (2-9 henkeä)
– Käsitellä ne asiat, jotka on mainittu kokouskutsussa

Huomionosoitusohjesääntö

Hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 26.11.2014
Päivitetty yhdistyksen kokouksessa 29.3.2016 ja 20.3.2018

1 luku: Yleistä

1 § Yhdistyksellä on jäljempänä säädetyin perustein myönnettäviä huomionosoituksia joiden arvojärjestys on seuraava:
– Kultainen ansiomerkki
– Hopeinen ansiomerkki
– Pronssinen ansiomerkki
– Standaari
– Pinssi

2 § Yhdistyksen hallituksen on pidettävä rekisteriä huomionosoituksen saajista ja myöntämisajankohdista.

3 § Huomionosoituksen myöntämisperusteet on yksilöitävä ja arkistoitava.

2 luku: Huomionosoitustoimikunta

4 § Yhdistyksellä on hallituksen nimeämä huomionosoitustoimikunta, jonka tehtävänä on toimia hallituksen päätöksenteon tukena huomionosoituksiin liittyvissä asioissa.

5 § Yhdistyksen hallitus nimeää toimikunnan viimeisimpänä yhdistyksen kultaisen ansiomerkin saaneen esityksestä vuosittain huhtikuun loppuun mennessä.

6 § Toimikunnan puheenjohtajana toimii viimeisimpänä yhdistyksen kultaisen ansiomerkin saanut ja sihteerinä yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja. Toimikunnassa on puheenjohtajan ja sihteerin lisäksi oltava vähintään neljä (4) jäsentä. Toimikunnan jäsenten on oltava yhdistyksen nykyisiä tai entisiä varsinaisia tai kunniajäseniä.

7 § Toimikunnan toimikausi alkaa nimeämisestä ja päättyy seuraavan toimikunnan nimeämiseen.

3 luku: Ansiomerkit

8 § Yhdistyksellä on kolmiportainen akateeminen ansiomerkki, jonka yhdistyksen hallitus voi myöntää ansioituneelle yhdistyksen varsinaiselle, kannatus- tai kunniajäsenelle. Ansiomerkki voidaan myöntää myös yhdistyksen entiselle jäsenelle, joka on toiminut ansiokkaasti yhdistyksen hyväksi myös yhdistyksestä eroamisen jälkeen. Ansiomerkki on mitali (D15, 130), jonka etupuolella on kaiverrettu 18 mm korkuinen yhdistyksen logo ja takapuolella on kaiverrettu kahteen riviin teksti BOOMI RY:N HYVÄKSI. Mitali riippuu yhdistyksen 30 mm juhlanauhalla ja kiinnitysneulalla varustetussa nauhakantolaitteessa.

9 § Ansiomerkkejä voidaan myöntää vuoden aikana korkeintaan kolme kappaletta, kuitenkin niin, että yhdistyksen täyttäessä tasavuosikymmeniä, voidaan edeltävänä vuonna myöntää kaksinkertainen määrä ansiomerkkejä. Ansiomerkki voidaan myöntää samalle henkilölle aikaisintaan kolmen vuoden kuluttua edellisestä myöntämispäätöksestä.

10 § Ansiomerkin myöntämisperusteena on jäsenen osoittama pyyteetön työ yhdistyksen hyväksi. Tällaista voi olla esimerkiksi omaehtoinen yhdistyksen toiminnan kehittäminen, tunnettuuden lisääminen tai muu jäsenistön yhdistykseltä saaman hyödyn kasvattaminen.

11 § Ansiomerkki luovutetaan saajalleen myöntämisestä päättäneen hallituksen toimikautta ensiksi seuraavassa yhdistyksen vuosijuhlassa. Luovutuksen yhteydessä saajalle annetaan lisäksi kunniakirja. Ansiomerkkien ja kunniakirjojen luovutuksesta vastaa myöntämisestä päättäneen hallituksen edustaja.

4 luku: Standaari

12 § Yhdistyksellä on pohjaväriltään valkoinen pöytästandaari, jonka kolme väriltään tummansinistä kielekettä on erotettu valkoisesta alueesta vastaavanlaisella aaltokuviolla kuin yhdistyksen virallisessa lipussa. Kielekkeiden päissä on valkoiset tupsut. Standaarin keskiosassa on yhdistyksen tummansininen tunnus.

13 § Standaarin jalusta on valkoinen marmorijalka, johon kiinnitettyyn metallilaattaan on kaiverrettu teksti: Tampereen yliopiston kauppatieteiden opiskelijat Boomi ry.

14 § Yhdistyksen hallitus voi myöntää standaarin yhteisölle tai yksityiselle henkilölle huomionosoituksena.

15 § Standaari luovutetaan saajalleen myöntämisestä päättäneen hallituksen toimikautta ensiksi seuraavassa yhdistyksen vuosijuhlassa. Luovutuksen yhteydessä saajalle annetaan lisäksi kunniakirja. Standaarien ja kunniakirjojen luovutuksesta vastaa myöntämisestä päättäneen hallituksen edustaja.

5 luku: Pinssi

16 § Yhdistyksellä on huomionosoituksena ansiokkaasta toiminnasta myönnettävä pinssi. Ansiokkaaseen toimintaan luetaan kuuluvaksi kaikki pyyteettömästi yhdistyksen hyväksi toimivat, poislukien yhdistyksen hallitus. Pinssi on kullattu yhdistyksen tunnus, jonka korkeus on 20mm.

17 § Yhdistyksen hallitus myöntää pinssejä vuosittain enintään 15 kappaletta. Pinssi voidaan myöntää kullekin saajalleen vain kerran.

18 § Pinssiä myönnettäessä otetaan huomioon vain myöntämisvuoden aikana tehty pyyteetön työ yhdistyksen hyväksi.

19 § Myönnetty pinssi luovutetaan saajalleen yhdistyksen myöntämisvuoden pikkujouluissa. Luovutuksen yhteydessä saajalle annetaan lisäksi kunniakirja. Pinssien ja kunniakirjojen luovutuksesta vastaa yhdistyksen hallitus.

20 § Pinssiä kannetaan vasemmassa rintapielessä ja käytetään myös muissa kuin akateemisissa tilaisuuksissa.

Juhlanauhaohjesääntö

Hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 7.12.2004
Päivitetty yhdistyksen kokouksissa 25.11.2015 ja 29.3.2016

1§. Yhdistyksellä on juhlanauha, jota käytetään ylioppilaskuntanauhan tavoin akateemisissa juhlatilaisuuksissa ja yhdistystä edustettaessa. Juhlanauha on 30 mm leveä nauha, joka on symmetrinen keskiviivan suhteen. Nauhan pohjaväri on tummansininen (värikoodi: CMYK: 96, 87, 12, 3; RGB: 45, 54, 132; # 2D3684) ja siinä on 5 mm reunasta oleva 5 mm leveä valkoinen raita.

2§. Jokaisella yhdistyksen jäsenellä on oikeus lunastaa juhlanauha itselleen.

3§. Yhdistyksen hallituksen jäsenillä ja kunniajäsenillä on oikeus käyttää juhlanauhaa, jonka leveys on 45 mm. Nauha on samanlainen kuin 30 mm leveä. Siinä on 7,5 mm reunasta oleva 7,5 mm leveä valkoinen raita.

4§. Juhlanauhan käyttöoikeus on elinikäinen.

5§. Miehet kantavat nauhaa siten, että se kulkee oikealta olkapäältä rinnan yli vasemmalla lantiolle. Nauhaa kannetaan juhlapuvussa (frakki) liivin alla ja arkipuvussa liivin ja solmion päällä. Naiset kantavat nauhaa taiteltuna ruusukkeena oikealla puolella rintaa. Malliruusuketta säilytetään yhdistyksen arkistossa.

6§. Yhdistyksen juhlanauhan kanssa voi käyttää toista juhlanauhaa. Yhdistyksen tilaisuuksissa yhdistyksen juhlanauhaa kannetaan ylempänä, jos kannettavia nauhoja on kaksi. Toimessaan olevan hallituksen jäsenet eivät käytä muita kuin yhdistyksen juhlanauhaa.

7§. Käytettäessä juhlanauhaa tulee muun pukeutumisen olla tilaisuuden ja nauhan arvolle sopivaa.

Lippuohjesääntö

Hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 23.11.2005

1§ Boomi ry:llä on lippu, joka on pohjaväriltään valkoinen ja vaakasuoraan suorakaiteinen. Lippuvaatteen keskellä on Boomi ry:n tummansininen tunnus; Merkuriuksen sauva, jonka varren ympärillä käärmeitä kuvaava kahdeksikko. Vasemmassa yläkulmassa ja oikeassa alakulmassa ovat symmetriset tummansiniset kolmiokentät, jotka ovat erotettu valkoisesta alueesta kolmiharjaisilla aaltokuvioilla. Aaltokuvion vieressä on kaksi vastaavan muotoista tummansinistä raitaa, joista ensimmäinen on kaksi kertaa toista leveämpi. Tummansiniset raidat on erotettu toisistaan ja kolmiokentästä kapeamman raidan kanssa saman levyisillä ja muotoisilla valkoisilla raidoilla.

2§ Yhdistyksen lippua voidaan käyttää vain Boomi ry:n hallituksen, tai kiireellisissä tapauksissa sen puheenjohtajan myöntämällä luvalla.

3§. Lippu tekee kunniaa valtion päämiehelle, Suomen lipulle, kansallislaululle ja vainajille siten, että se hitaasti lasketaan 45 asteen kulmaan ja välittömästi tervehdyksen jälkeen nostetaan takaisin ylös.

4§ Lippua on käsiteltävä sen arvolle kuuluvasti ja lippua kannetaan aina sen omassa tangossa. Ilman suojusta kuljetettaessa lippua seuraa kahden boomarin lippuvartio.

5§ Lipunkantaja ja lippuvartio käyttävät aina ylioppilaslakkia. Lisäksi lippuvartio kantaa Suomen airutnauhoja siten, että naisella nauha kulkee vasemman olkapään ylitse ja miehellä oikean. Sininen väri on nauhassa alimmaisena.

6§ Lippua säilytetään suojattuna Boomi ry:n toimitiloissa. Lipun säilytyksestä, hoidosta ja kunnosta vastaa yhdistyksen puheenjohtaja.

Lipun symbolinen selite

Lipun keskiosassa oleva tunnus, tyylitelty Merkuriuksen sauva, kuvaa kaupankäyntiä. Vasemmassa yläkulmassa ja oikeassa alakulmassa olevat tummansiniset aaltokuvioiset kolmiokentät ja valkoinen keskiosa kuvaavat Näsi- ja Pyhäjärveä sekä Tampereen kannasta. Kolmiokenttien kolme aallonharjaa kuvaavat Tampereen yliopistoa, elinkeinoelämää ja Boomi ry:tä. Aaltokuvioita myötäilevät kaksi valkoista raitaa kuvaavat Tampereen yliopiston kauppakorkeakoululle tunnusomaista kauppatieteiden ja julkistieteiden läheisyyttä.

Virkatunnusohjesääntö

Hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 16.3.2011
Päivitetty yhdistyksen kokouksissa 25.11.2015, 22.11.2016 ja 20.3.2018


Yhdistyksellä on hallituksen jäsenen merkki ja puheenjohtajan mitali sekä toimihenkilömerkki, joita käytetään juhlanauhan tavoin akateemisissa juhlatilaisuuksissa ja yhdistystä edustettaessa. Hallitusjäsenen merkkiä ja puheenjohtajan mitalia saa käyttää vain toimessaan oleva yhdistyksen hallituksen jäsen tai puheenjohtaja. Toimihenkilömerkkiä saa käyttää vain toimessaan oleva yhdistyksen toimihenkilö. Tunnusten käyttöoikeus siirtyy seuraajalle hallituksen tai toimihenkilön toimikauden vaihtuessa.


Hallituksen puheenjohtajan mitalia kantaa yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja toimikautensa ajan. Mitalia kannetaan kaulassa tai juhlapuvun etuosassa. Mitali on 60 mm korkea kullattu yhdistyksen tunnus.


Yhdistyksen hallituksen jäsenillä on oikeus käyttää hallitusmerkkiä, jonka korkeus on 30 mm. Merkki on kullattu yhdistyksen tunnus. Miehet kantavat merkkiä siten, että se on kiinnitetty juhlanauhaan keskelle rintaa. Naiset kantavat merkkiä keskellä juhlanauhasta taiteltua ruusuketta. Puheenjohtaja ei käytä mitalin lisäksi hallitusmerkkiä.


Yhdistyksen toimihenkilöillä on oikeus käyttää toimihenkilömerkkiä. Merkki on kullattu yhdistyksen tunnus, jota kiertää kullattu ympyrän muotoinen halkaisijaltaan 25 mm oleva rengas. Miehet kantavat merkkiä siten, että se on kiinnitetty juhlanauhaan keskelle rintaa. Naiset kantavat merkkiä keskellä juhlanauhasta taiteltua ruusuketta.


Käytettäessä hallitusmerkkiä ja puheenjohtajan mitalia tulee aina käyttää myös yhdistyksen 45 mm leveää juhlanauhaa. Käytettäessä toimihenkilömerkkiä, käytetään sitä nauhaa, jonka käyttöoikeus merkin kantajalla on.


Hallitusmerkkiä ja puheenjohtajan mitalia tai toimihenkilömerkkiä ei saa kantaa yhdessä ylioppilaskuntanauhan tai muun järjestönauhan kanssa.

Takaisin ylös