Alumniohjesäännöt

Hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 27.11.2007

1 § Boomi ry:ssä toimii omana jaostonaan Boomin Alumnit. Jaoston tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä ja kontaktiverkostona entisten boomareiden välillä sekä edistää yhteistyötä ja vuorovaikutusta työelämässä toimivien entisten boomareiden ja vielä opiskelevien boomareiden kesken. Tämän lisäksi Boomin Alumnien tarkoituksena on kehittää nykyisten boomareiden yhteyksiä työelämään ja siten edistää heidän valmistumisen jälkeistä työllistymistä

2 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi Boomin Alumnit järjestää, juhla-, keskustelu- huvi-, tutustumis- ja esitelmätilaisuuksia, tapaamisia, matkoja ja jäseniltoja sekä harjoittaa muillakin vastaavilla tavoilla tarkoituksensa mukaista toimintaa.

3 § Boomin Alumien jäseneksi, eli alumniksi, voi liittyä jokainen entinen Boomi ry:n jäsen, joka on liittynyt Boomi ry:n kannatusjäseneksi maksamalla siitä määrätyn kannatusjäsenmaksun ja joka hyväksyy jaoston tarkoituksen ja säännöt.

4 § Jäsenellä on oikeus erota jaostosta ilmoittamalla siitä Boomin Alumien johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle. Johtokunta voi erottaa jaoston jäsenen joko määräajaksi tai kokonaan, jos hän on menettelyllään jaoston toiminnassa tai sen ulkopuolella huomattavasti aiheuttanut vahinkoa jaostolle

5 § Boomin Alumnien jäsenmaksuna toimii Boomi ry:n kannatusjäsenmaksu, joka osoitetaan Boomi ry:n talousarviossa joko kokonaan tai osittain jaoston toiminnan tukemiseen.

6 § Boomin Alumnien asioita hoitaa ja sitä edustaa johtokunta, johon kuuluvat vuosittain valittavat puheenjohtaja sekä vähintään kaksi (2) ja enintään yhdeksän (9) muuta jäsentä. Boomi ry:n hallituksen nimeämällä edustajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus johtokunnan kokouksissa. Johtokunnan toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta muut tarvittavat toimihenkilöt ja päättää tarvittaessa heidän nimikkeistään. Johtokunta kokoontuu fyysisesti tai etäviestimien välityksellä puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä sitä vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien, on läsnä.

7 § Boomin Alumnien vuosikokous pidetään vuosittain johtokunnan määräämänä päivänä tammi-kesäkuussa. Johtokunnan on kutsuttava jaoston kokous koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta kirjeitse tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen. Jaoston kokouksissa on jokaisella Boomin Alumnien jäsenellä äänioikeus ja yksi ääni. Boomi ry:n hallituksen nimeämillä edustajilla on jaoston vuosikokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus.

8 § Boomin Alumnien vuosikokous on pidettävä kesäkuun 30. päivään mennessä. Sen tehtävänä on:

– Käsitellä edellisen toimikauden toimintakertomus
– Vahvistaa toiminnan suuntaviivat seuraavalle toimikaudelle
– Valita johtokunnan puheenjohtaja sekä muut jäsenet (2-9 henkeä)
– Käsitellä ne asiat, jotka on mainittu kokouskutsussa