Mentorointi

Mentorointi yleisesti

Mentorointi on kokemusten, näkemysten ja osaamisen siirtämistä ja välittämistä henkilöltä toiselle. Se perustuu mentoroitavan eli aktorin ja mentorin kahdenväliseen ja luottamukselliseen suhteeseen, joka tähtää aktorin ammatilliseen kehittymiseen. Lyhyesti sanottuna mentorointi on osaavan ja kokeneen henkilön antamaa ohjausta ja tukea kehityshaluiselle nuorelle henkilölle. Käytännössä mentorointi tapahtuu aktorin ja mentorin kahdenvälisissä tapaamisissa, joissa keskustellaan parin etukäteen päättämistä aiheista.

Boomin mentorointiprojektissa aktorit ovat kauppatieteiden opiskelijoita. Opintojen aloitusvuodella ei itsessään ole merkitystä. Tärkeintä on, että opiskelija näkee mentoroinnin hyödyn tämän hetkisessä tilanteessaan ja kokee pystyvänsä antamaan oman kontribuutionsa kahdenväliseen projektiin.

Mentorit taas ovat työelämässä kokemusta keränneitä henkilöitä. Heidänkään työkokemusvuosia ei kannata liiaksi katsoa, sillä mentoreiksi kaivataan monipuolinen kattaus uriensa eri vaiheissa olevia henkilöitä. Mentorilta odotetaan kykyä keskustella aktorin kanssa sovituista aiheista ja tukea asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa.

Mentorin ei tarvitse välttämättä edustaa koko yritystään osallistuessaan projektiin, vaan osallistuminen nimenomaan yksityishenkilön ominaisuudessa on sinänsä myös tavanomaista. Mentori voi lisäksi olla lähtöisin muusta instanssista kuin yrityksestä, kuten julkisyhteisöistä.

 

Miten mentorointi Boomin mentorointiprojektissa käytännössä tapahtuu?

Kahdeksan kuukauden mittaisessa mentorointiprojektissa mentori ja aktori tapaavat noin kerran kuussa tai tiheämmin parin tunnin ajan. Tapaamisten tiheys ja ajankohdat ovat täysin mentorin ja aktorin itsensä sovittavissa. Lisäksi projektin aikana kootaan muutaman kerran kaikki mentorit ja aktorit yhteistapaamisiin.

Tapaamisiin on sekä mentorin että aktorin valmistauduttava etukäteen ennalta sopimansa aiheen mukaisesti. Itse tapaamisissa keskustelu on hyvinkin vapaata ja avointa. Tapaamispaikaksi mentorointipari voi valita minkä tahansa mieluisan tilan. Se voi olla niin yrityksen toimitila, yliopisto, kahvila kuin lenkkipolkukin.
Mentorointitapaamisissa opiskelija ja mentori luovat yhdessä tavoitteensa ja toimintatapansa ja etenevät niiden mukaan pitkäjänteisesti ja spontaanisti noudattaen projektin alussa yhdessä sovittuja pelisääntöjä.

Pääasia on, että mentoroinnista nautitaan ja saadaan kaikki hyöty irti puolin ja toisin!

 

Erään mentorointiparin kokemuksista voi lukea VapaaBoomari-lehdestä täällä

Mentorilta odotetaan

 • Valmiuksia ja kiinnostusta jakaa kokemuksia, kontakteja sekä omaa tietämystään ja osaamistaan
 • Aitoa kiinnostusta auttaa nuoria ihmisiä edistämään heidän urakehitystään
 • Hyviä sosiaalisia taitoja ja kykyä kommunikoida
 • Kiinnostusta oppimiseen

Toimiminen mentorina perustuu vapaaehtoisuuteen eikä siitä saa rahallista palkkiota.

Mentoroinnin anti mentorille ja yritykselle

 • Aiemmin mentoroineet ovat kertoneet, kuinka innostavaa on seurata aktorin oivalluksia ja onnistumisia. Itsekin innostuu pohtimaan omaa uraansa.
 • Aidosti kiinnostunutta keskusteluseuraa uusilla näkökulmilla varustettuna.
 • Yhteys ”oman alan” opiskelijaan ja alan uusimpiin trendeihin sekä uusimpaan teoreettiseen tietoon.
 • Potentiaalinen rekrytointikanava.
 • Yhteistapaamisten vertaistuki toisilta mentoreilta.
 • Luontainen yhteistyökanava kauppatieteellisiin ainejärjestöihin.

Miten mentoriksi?

Mentoriksi voi ilmottautua täyttämällä profiilin täällä

 

Hyvän aktorin ominaisuudet

Hyvä aktori on motivoitunut, sitoutunut mentorointiin ja aktiivinen. Hän suunnittelee ja valmistelee mentorin kanssa käytäviä keskusteluja etukäteen. Lisäksi hyvä aktori pystyy joustamaan yritysmaailman kiireiden niin vaatiessa. Oman kehittymisen ja oppimisen kannalta aktorin tulee sietää myös tervettä kritiikkiä ja palautetta sekä kuunnella neuvoja.

Mentoroinnin hyödyt opiskelijalle

Boomin mentorointiprojektiin osallistuminen tarjoaa opiskelijalle paljon mahdollisuuksia ja hyötyjä, joista tärkeimpiä lienevät kontaktit työelämään, uudet näkökulmat, tiedot ja käytännön vinkit. Yrityksessä työskentelevän asiantuntevan henkilön kanssa voi keskustella itseään kiinnostavista asioista. Näiden keskustelujen pohjalta saa varmuutta tulevaisuuden valintoihin ja motivaatiota opiskeluun. Myös itseluottamus ja ymmärrys liiketoiminnasta vahvistuvat toimiessa mentoroitavana, eli aktorina.

Miten aktoriksi?

Voit hakea itsellesi mentoria tällä sivulla julkaistavasta mentoripoolista 5.-18.11. ja voit esittää 1-3 mentoritoivetta. Hakuajan jälkeen hakemukset kohdistetaan ja mikäli jollekin mentorille on kohdistettu useampia hakemuksia eikä hakijoiden muista vaihtoehdoista löydy yksioikoisesti ”matchia”, saavat mentoriehdokkaat vaikuttaa lopulliseen aktorivalintaan.

Voit ilmoittautua mukaan projektiin myös itse toisaalta löytämäsi mentorin kanssa.

Hakuohjeet

 • noin 1 sivun avoin hakemus, jossa vastaat ainakin seuraaviin
  • Miksi haet mentoria?
  • Kuka olet ja millainen olisit aktorina?
  • Mitä odotat mentoroinnilta ja yhteiseltä projektilta?
  • Yhteystietosi (puhelinnumero + sähköpostiosoite, jota seuraat aktiivisesti)
 • Kirjoita sähköpostiviestin osoitekenttään mentoritoiveesi numeroiden ne tärkeysjärjestykseen
  • Näin: 1. Etunimi Sukunimi 2. Etunimi Sukunimi 3. Etunimi Sukunimi
 • Lähetä hakemuksesi sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen mentorointi(a)boomi.fi

 

Seuraavan mentorointiprojektin yhteiset aikataulut:

Lokakuu 2018: mentorihaku
5.-18.11.2018: aktorihaku
Jouluun mennessä mentorointiparit tiedossa
15.1.2019 klo 17 ensimmäinen yhteistapaaminen
27.3.2019 klo 17 toinen yhteistapaaminen
Elokuussa 2019 projektin päättäjäiset (mentorointi voi jatkua vielä tämän jälkeenkin)

 

Lisätietoja:

Laura Hautala
mentorointi(a)boomi.fi
p. 050 538 8276

Takaisin ylös