Mentorointi

Mentorointi yleisesti

Mentorointi on kokemusten, näkemysten ja osaamisen siirtämistä ja välittämistä henkilöltä toiselle. Mentorointi on mentoroitavan eli aktorin ja mentorin kahdenvälinen ja luottamuksellinen suhde, joka tähtää aktorin ammatilliseen kehittymiseen. Lyhyesti sanottuna mentorointi on osaavan ja kokeneen henkilön antamaa ohjausta ja tukea kehityshaluiselle nuorelle henkilölle. Mentorointi perustuu aktorin ja mentorin kahdenvälisiin tapaamisiin, joissa keskustellaan parin etukäteen päättämistä aiheista.

Boomin mentorointiprojektissa aktorit ovat kauppatieteiden opiskelijoita ja mentorit työelämässä kokemusta keränneitä henkilöitä. Opiskelujen aloitusvuodella ei itsessään ole merkitystä. Tärkeintä on, että opiskelija näkee mentoroinnin hyödyn tämän hetkisessä tilanteessaan ja kokee pystyvänsä antamaan oman kontribuutionsa vuoden mittaiseen kahdenväliseen projektiin.

Boomin ja yrityksen välinen mentorointi

Kalenterivuoden mittaisessa mentorointiprojektissa yrityksestä tuleva mentori ja aktorina toimiva opiskelija vaihtavat tietojaan ja kokemuksiaan sovituista teemoista. Toimijoiden vuorovaikutussuhdetta leimaa molemminpuoleinen avoimuus, luottamuksellisuus ja sitoutuneisuus yhteiseen projektiin. Mentorointitapaamisissa opiskelija ja mentori luovat yhdessä tavoitteensa ja toimintatapansa ja etenevät niiden mukaan pitkäjänteisesti ja spontaanisti noudattaen projektin alussa yhdessä sovittuja pelisääntöjä.

Mentorin ei tarvitse välttämättä edustaa koko yritystään osallistuessaan projektiin, vaan osallistuminen nimenomaan yksityishenkilön ominaisuudessa on sinänsä myös tavanomaista. Mentori voi lisäksi olla lähtöisin muusta instanssista kuin yrityksestä, kuten julkisyhteisöistä.

Mentorilla tulee olla:

-Valmiuksia ja kiinnostusta jakaa kokemuksia, kontakteja sekä omaa tietämystään ja osaamistaan
-Aitoa kiinnostusta auttaa nuoria ihmisiä edistämään heidän urakehitystään
-Hyvät sosiaaliset taidot ja kykyä kommunikoida
-Kiinnostus oppimiseen

Toimiminen mentorina perustuu vapaaehtoisuuteen eikä siitä saa rahallista palkkiota.

Mentoroinnin anti mentorille ja yritykselle:

-rekrytointikanava
-yhteys ”oman alan” opiskelijaan ja alan uusimpiin trendeihin
-opiskelijan kautta uusinta teoreettista tietoa
-kiinnostunut keskustelukumppani työelämään liittyvissä asioissa
-uudet ajatukset ja näkökulmat
-nopeuttaa mahdollisen tulevan työntekijän sisäänajoa
-luontainen yhteistyökanava kauppatieteellisiin ainejärjestöihin

Mentoroinnin hyödyt opiskelijalle

Boomin mentorointiprojektiin osallistuminen tarjoaa opiskelijalle paljon mahdollisuuksia ja hyötyjä, joista tärkeimpiä lienevät kontaktit työelämään, uudet näkökulmat, tiedot ja käytännön vinkit. Yrityksessä työskentelevän asiantuntevan henkilön kanssa voi keskustella itseään kiinnostavista asioista. Näiden keskustelujen pohjalta saa varmuutta tulevaisuuden valintoihin ja motivaatiota opiskeluun. Myös itseluottamus ja ymmärrys liiketoiminnasta vahvistuvat toimiessa mentoroitavana, eli aktorina.

Hyvän aktorin ominaisuudet

Hyvä aktori on motivoitunut, sitoutunut mentorointiin ja aktiivinen. Hän suunnittelee ja valmistelee mentorin kanssa käytäviä keskusteluja etukäteen. Lisäksi hyvä aktori pystyy joustamaan yritysmaailman kiireiden niin vaatiessa. Aktorin ollessa mentoriyrityksessä tutustumassa toimintaan ja saamassa oppia, hänen tulee sietää myös tervettä kritiikkiä ja palautetta sekä kuunnella neuvoja.

Mitä Boomin mentorointiprojekti käytännössä on?

Yhden kalenterivuoden mittaisessa mentorointiprojektissa mentori ja aktori tapaavat noin kerran kuussa parin tunnin ajan. Tapaamisten tiheys ja ajankohdat ovat täysin mentorin ja aktorin itsensä sovittavissa. Lisäksi projektin aikana pyritään muutaman kerran kokoamaan kaikki mentorit ja aktorit yhteistapaamiseen.

Tapaamisiin on sekä mentorin että aktorin valmistauduttava etukäteen ennalta sopimansa aiheen mukaisesti. Itse tapaamisissa keskustelu on hyvinkin vapaata ja avointa, jolloin tapaamiset saattavat venyä oletettua pidemmiksi. Tapaamispaikaksi mentorointipari voi valita minkä tahansa mieluisan tilan. Se voi olla niin yrityksen toimitila, yliopisto, kahvila kuin lenkkipolkukin.

Pääasia on, että mentoroinnista nautitaan ja saadaan kaikki hyöty irti puolin jos toisinkin!

Lisätietoja:

Laura Hautala
mentorointi(a)boomi.fi
p. 050 538 8276

Takaisin ylös