Säätiön säännöt

Säätiön nimi ja kotipaikka
1 § Säätiön nimi on Tampereen yliopiston kauppatieteiden opiskelijoiden tukisäätiö ja sen kotipaikka on Tampere.

Tarkoitus
2 § Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää Tampereen yliopiston kauppatieteiden opiskelijoiden opintoja.

Tarkoituksen toteuttaminen
3 § Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä avustuksia ja apurahoja hallituksen harkinnan mukaan Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulun piirissä harjoitettavaa tutkimustyötä ja opiskelua varten.

Peruspääoma
4 § Säätiön peruspääoma on kaksikymmentäviisituhatta (25 000 €) euroa. Säätiön varat on sijoitettava säätiölain mukaisesti. Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin tavoin, mutta ei kuitenkaan harjoittamalla liiketoimintaa.

Hallitus
5 § Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu kahdeksan (8) jäsentä. Säätiön hallituksen valitsee Tampereen yliopiston kauppatieteiden opiskelijat – Boomi ry:n kokous. Mikäli säätiön perustaja ei ole joulukuun 15. päivään mennessä valinnut jäseniä hallitukseen seuraavaksi toimikaudeksi, suorittaa näiden jäsenten valinnan säätiön hallitus. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa.

Hallituksen kokoukset
6 § Kutsu hallituksen kokouksiin toimitetaan hallituksen päättämällä tavalla. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja neljä (4) muuta jäsentä. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli näistä säännöistä ei muuta johdu. Äänestystilanteessa äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja kaksi (2) kokouksessa valittua pöytäkirjantarkastajaa.

Säätiön nimen kirjoittaminen
7 § Säätiötä edustaa hallitus tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai hallituksen puheenjohtaja yksin. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle oikeuden säätiön edustamiseen.

Vuosikokous
8 § Hallitus kokoontuu vuosikokoukseen kunkin vuoden tammi-maaliskuussa.

Vuosikokouksessa on vähintään:
1) hyväksyttävä säätiölain tarkoittama toimintakertomus ja tilinpäätös,
2) päätettävä talousarviosta kulumassa olevalle vuodelle
3) valittava tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

Tilikausi ja tilintarkastus
9 § Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja säätiölain tarkoittama toimintakertomus säätiön toiminnasta edellisenä vuonna on annettava vuosikokouksen jälkeen tilintarkastajille, joiden on annettava tilintarkastuskertomuksensa toukokuun loppuun mennessä. Mikäli tilintarkastuskertomus antaa aihetta, on hallituksen kokoonnuttava kesäkuun 15. päivään loppuun mennessä päättämään toimenpiteistä, joihin tilintarkastuskertomus antaa aihetta.

Vuosiselvitysten ja ilmoitusten tekeminen Patentti- ja rekisterihallitukselle
10 § Säätiön on kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä toimitettava Patentti- ja rekisterihallituksen kaikki säätiöltä kulloinkin vaaditut vuosiselvitysasiakirjat. Hallituksen jäsenen ja edustamiseen oikeutetun vaihtumisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus Patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin.

Sääntöjen muuttaminen
11 § Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli vähintään kuusi (6) hallituksen jäsentä sitä kannattaa. Sääntömuutokselle on saatava Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus.

Säätiön lakkauttaminen
12 § Säätiö voidaan lakkauttaa selvitystilamenettelyn kautta, mikäli vähintään seitsemän (7) hallituksen jäsentä sitä kannattaa. Jos säätiö lakkautetaan tai puretaan, käytetään säätiön varat 2 §:n mukaisesti, säätiön hallituksen päättämällä tavalla, Tampereen yliopiston kauppatieteiden opiskelijoiden opintojen edistämiseen