Kauppatieteet Tampereella

Kauppatieteiden opetusta annetaan Tampereen yliopistossa Johtamisen ja talouden tiedekunnan alaisuudessa. Aluksi hankitaan perustiedot laaja-alaisesta kandidaattiohjelmasta, jonka jälkeen osaamista syvennetään maisteriohjelmassa jossain kuudesta opintosuunnasta. Tampereen yliopiston kauppatieteiden tutkinto-ohjelmassa on kuusi opintosuuntaa: yrityksen laskentatoimi, markkinointi, taloustiede, vakuutus ja riskienhallinta, yritysjuridiikka ja vero-oikeus sekä yrityksen johtaminen. Opintosuunta valitaan toisena opiskeluvuotena. 

Johtamisen ja talouden tiedekunnassa on näiden opintosuuntien lisäksi Suomessa ainutlaatuiset kauppatieteiden maisteriohjelmat: tilintarkastus ja arviointi, vastuullinen liiketoiminta sekä englanninkielinen maisteriohjelma: Leadership for Change. Näihin maisteriohjelmiin voi hakea kandidaatin tai soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen. Myös muut opintosuunnat ovat hakukohteina maisterihaussa alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille. 

Yksi Tampereen yliopiston ehdottomista eduista on sen opiskelijoille tarjoama vapaa sivuaineoikeus. Tämä tarkoittaa siis sitä, että saat vapaasti ottaa ja opiskella kursseja niin yliopiston kuin ammattikorkeankin puolelta. Vapaa sivuaineoikeus mahdollistaa täten yhä yksilöllisemmät sekä monipuolisemmat tutkinnot, kun saat valita pääaineopintojesi kylkeen mitä ikinä haluatkaan. Voit esimerkiksi opiskella kieliä laajemmin, tutustua psykologian maailmaan tai vaikkapa kehittää koodarin taitojasi tekniikan kursseilla.

Mikäli haluat mieluummin tarkoin valikoidun mutta kuitenkin monitieteellisen sivuainekokonaisuuden, löytyy Johtamisen ja talouden tiedekunnasta lukuisia erilaisia teemakokonaisuuksia, joiden avulla voit muokata tutkintoasi mielenkiinnon kohteittesi mukaisesti. Teemakokonaisuudet löydät kokonaisuudessaan yliopiston opinto-oppaasta.

Laskentatoimi

Tähtäimessä urapolku talousjohdon asiantuntijana, analyytikkona investointipankissa tai tilintarkastuksen parissa? Laskentaekonomit sijoittuvat työelämässä perinteisesti arvostettuihin tehtäviin ja tämän huomaavat myös opintosuunnan opiskelijat jo ensimmäisiä ”oman alan” kesätöitä hakiessaan.

Vaikka opintosuunta yhdistetäänkin usein puuduttavaan numeroiden ynnäämiseen, on sillä annettavaa paljon laajemmallakin skaalalla. Laskentatoimi kehittää lukijansa ongelmanratkaisutaitoja ja tarjoaa työkalut päätöksentekoon myös käytännön tasolla. Laskentatoimen tärkeyden ovat ymmärtäneet myös muiden opintosuuntien opiskelijat tehden laskentatoimesta kauppatieteiden suosituimman sivuaineen.

Vastapainona opinnoille laskentatoimen ainekerho Diskonttaus järjestää ”laskislaisille” suunnattuja urailtoja sekä verkostoitumiseen keskittyviä sauna- ja mökkireissuja. Tutustu laskentatoimen ainekerhoon Diskonttaukseen Facebookissa.

Markkinointi

Jos numeroiden pyörittely ei niinkään kiinnosta, mutta lähellä sydäntä on esimerkiksi asiakasymmärrys, brändit tai sosiaalinen media, on markkinointi hyvä valinta opintosuunnaksi. Yritysten toiminnassa avainasemassa oleva markkinointi käsittelee asiakas- ja muiden sidosryhmäsuhteiden luomiseen, säilyttämiseen ja kehittämiseen liittyviä prosesseja.

Markkinoinnin opinnoissa pääset tekemään asioita käytännön tasolla case-esimerkkien kautta sekä suunnittelemaan markkinointia myös strategisista lähtökohdista johtoportaan silmin. Osaamistavoitteena on tuottaa vahvaa asiakas-, verkosto- ja suhdeosaamista sekä antaa opiskelijalle tietoja ja valmiuksia yritysten ja muiden organisaatioiden markkinoinnin analysointiin, suunnitteluun, johtamiseen sekä tutkimiseen.

Markkinoinnin ainekerho MCAK tarjoaa markkinointihenkisille tapahtumia niin hyöty- kuin hupimielessäkin. Jo legendaarisiksi muodostuneet Loskatorstait on jokaisen tosimarkkinoijan koettava! Tutustu markkinoinnin ainekerhoon MCAK:hon Facebookissa sekä heidän blogissaan mainoskatkolla.com.

Taloustiede

Haluatko tulevaisuudessa päästä vaikuttamaan isokenkäisten joukossa? Haluatko käsitellä suuria rahavirtoja ja tehdä kauaskantoisia päätöksiä talouden – ja täten maailman – kehityssuunnista?

Kehittyäkseen ja kasvaakseen taloudellinen maailma tarvitsee osaajia. Kuka pystyisi vastaamaan tähän haasteeseen paremmin kuin taloustieteilijä, joka saa akateemisen uransa aikana laajan tietämyksen talouden mikro- ja makroteoriasta sekä pääsee soveltamaan tätä teoriaa ekonometrian tilastollisin menetelmin. Taloustiede on siis opintosuunnista se tieteellisin ja matemaattisin, mutta varmasti antoisin. Finanssilaitosten talousanalyytikot, tutkijat sekä julkisen sektorin taloudelliset neuvonantajat ovat vain muutama mahdollinen urasuuntaus taloustieteitä opiskelleelle.

Taloustieteen ainejärestö Pareto ry tarjoaa taloustieteestä kiinnostuneille opiskelijoielle excuja, opintopiirejä, työelämä-ja rekrytapahtumia, liikuntaa sekä tietysti bileitä – legendaarisimpina IWB:t. Tutustu taloustieteen ainekerhoon Pareto ry:hyn heidän kotisivuillaan ja Facebookissa.

Vakuutus ja riskienhallinta (vakuutustiede)

Kyseessä on Suomen ainoa ylempi korkeakoulututkinto vakuutusalalle, josta valmistuu haluttuja osaajia: jopa 98% vakuutustieteen pääaineopiskelijoista työllistyy vuoden sisään valmistumisesta. Vakuutustiede tutkii yhteiskuntaa ja yritysmaailmaa vakuutuksellisesta ja riskeihin liittyvästä näkökulmasta.

Opinnot sisältävät kursseja koskien muun muassa riskienhallintaa, finanssilaitosten sijoitustoimintaa ja lakisääteistä vakuuttamista. Valitsemalla Vakuutuksen ja Riskienhallinnan opintosuunnan varmistat saavasi valmiudet toimia riskienhallinnan, sijoitustoiminnan ja vakuuttamisen asiantuntija- ja esimiestehtävissä!

Vakuutustieteellä on myös oma ainejärjestönsä Tariffi, joka järjestää paitsi yritysvierailuja vakuutusalan yrityksiin ja julkisiin toimijoihin, myös erilaisia illanistujaisia ja tapahtumia. Tutustu kansainvälisen vakuutustoiminnan ja riskienhallinnan ainekerhoon Tariffi ry:hyn heidän kotisivuillaan ja Facebookissa.

Yritysjuridiikka ja vero-oikeus

Yritysjuridiikka ja vero-oikeus yhdistelevät kauppatieteellisen ja oikeustieteellisen koulutuksen vahvuuksia monipuolisiksi kokonaisuuksiksi. Vero-oikeudella on kova kysyntä työmarkkinoilla, ja työllistyminen on hyvä vahvan kaupallisen ja juridisen sisällön takia. Työnantajina ovat niin yksityisen puolen yritykset kuin julkisen sektorin organisaatiot.

Suomen yliopistoista erityisesti Tampereella on panostettu vero-oikeuden opintojen tarjontaan, mikä näkyykin opetuksen laadun ja määrän loistavana tasona. Tällä hetkellä näyttää, että verot eivät ole univerumista katoamssa eikä verojärjestelmä liioin yksinkertaistumassa, joten osaajia tarvitaan. Yritysjuridiikassa puolestaan suuntaudutaan erilaisiin asiantuntijatehtäviin, joissa odotetaan sekä kaupallisen alaan liittyvää perusosaamista että vankkaa osaamista ja ymmärrystä yristystoiminnan juridisista näkökulmista.

Vero-oikeuden opiskelijat VOO ry on vuosikymmeniä vanha ainekerho, jolla on aktiivisuutta asiapitoisuuden molemmin puolin yritysvierailuista HuVi-klubiin. Tutustu vero-oikeuden ainekerhoon VOO ry:hyn heidän kotisivuillaan ja Facebookissa.

Yritysjuridiikalle vastikään perustettu ainekerho LAB puolestaan hoitaa niin asiapitoisia kuin vapaa-ajan puolenkin aktiviteettejä yritysjuridiikan puolella. Heidän Facebook-sivunsa löydät täältä.

Yrityksen johtaminen

Johtamisen opintosuunnassa opiskelijat oppivat ymmärtämään ihmisten, prosessien, muiden tuotannontekijöiden ja erilaisten sidosryhmien muodostamaa kokonaisuutta nimeltä yritys. Tämän laaja-alaisen osaamisen pohjalta opiskelijat voivat työllistyä muun muassa erilaisiin liiketoiminnan kehitystehtäviin, henkilöstöhallintoon tai vaikkapa kokonaisen yrityksen johtoon.

Opiskelussa ei päntätä historiassa toimineita valmiita kaavoja, vaan opiskelijaa kannustetaan itsenäiseen ajatteluun ja totutun kyseenalaistamiseen uusien ratkaisujen löytämiseksi. Johtamisen huikeat luennoitsijat ja alan mielenkiintoinen kirjallisuus tarjoavat työkalut, joista hyödyt varmasti myöhemmin työelämässä. Opintojen aikana pääset osallistumaan paljon erilaisiin ryhmätyöskentelytilanteisiin, jotka kasvattavat työelämänvalmiuksiasi usein ihmisten parissa tapahtuvia tehtäviä silmällä pitäen.

Opintosuunta sopiikin erityisen hyvin ihmisläheisille vaikuttajille, joita kiinnostaa kansainvälisyys, vaihtelevat työtehtävät ja yhdessä tekeminen. Yrityksen johtamisen opiskelu on monipuolista, sen opit soveltuvat ammattiin kuin ammattiin, sitä helppo yhdistää ja täydentää muiden opintosuuntien sisällöillä ja sen avulla on hyvä rakentaa itsensä näköinen ura.

Tutustu myös yrityksen johtamisen ainekerhoon Johtoryhmään Facebookissa.

Vastuullinen liiketoiminta

Veronkierto. Öljykatastrofit. Lapsityövoima. Harmaa talous. Talvivaara. Rahaa itselle?

Vastuullisen liiketoiminnan opintosuunnassa käsitellään yritysvastuuta, joka jakautuu taloudelliseen, sosiaaliseen ja ekologiseen vastuuseen. Uudessa opintosuunnassa perehdytään liiketoiminnan vaiettuihin lieveilmiöihin ja rakennetaan yritysvastuusta kilpailuetua. Kursseilla aiheita käsitellään muun muassa johtamisen ja laskentatoimen näkökulmasta, mutta filosofiset pohdinnat, moralisointi ja boheemitkin ajatukset nostavat päätään keskusteluissa.

Vastuullisen liiketoiminnan ainekerho Shangri-La tuo yhteen vastuullisen liiketoiminnan opiskelijat ja auttaa luomaan kontakteja yritysmaailmaan sekä herättelee keskustelua yritysvastuun ajankohtaisista teemoista. Shangri-Lan kautta voit yhdistämää piilevän ituhippisi kapitalismin koviin arvoihin. Tutustu vastuullisen liiketoiminnan ainekerhoon Shangri-Lahan Facebookissa.

Leadership for Change

Master’s Degree Programme in Leadership for Change is a unique combination of Administrative Sciences, Business Studies and Politics. The programme enables developing the kind of knowledge and expertise that is needed to explain and understand complex phenomena, become a visionary leader, and to change the world.

Takaisin ylös