Yhdenvertaisuusohjesääntö

Hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 14.11.2023.

1§. Ohjesäännön tarkoitus

Tämä ohjesääntö on Boomin toimintaa ohjaava ylivuotinen dokumentti, jonka tarkoituksena on turvata ja edistää yhdenvertaisuuden toteutumista, saavutettavuutta ja esteettömyyttä sekä ehkäistä syrjintää Boomissa ja sen toiminnassa.

Tämä ohjesääntö velvoittaa Boomin toimijoita tekemään vuosittain käytännön tason suunnitelman tämän ohjesäännön mukaisen yhdenvertaisuuden edistämisestä. Vastuu ohjesäännön jalkauttamisesta, siihen liittyvästä viestinnästä sekä sen päivittämisestä on yhdistyksen hallituksella.

2§. Soveltamisala

Yhdenvertaisuusohjesääntöä sovelletaan kaikkiin Boomin jäseniin, toimijoihin, yhteistyökumppaneihin, vieraisiin, tapahtumien kävijöihin ja sidosryhmiin sekä kaikkeen Boomin toimintaan ja tapahtumiin. Yhdenvertaisuutta edistetään mahdollisuuksien mukaan myös Boomin poikkitieteellisissä tapahtumissa. Nämä käytännöt pätevät kaikkiin kanssakäymisiin, joita tämän yhteisön sisällä esiintyy, niin kasvotusten kuten myös verkossa. Tässä ohjesäännössä määriteltyä yhdenvertaisuustoimikunnan toimintaa voidaan tarkentaa erikseen tehtävillä käytännön toimintaohjeilla.

3§. Yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuuden määritelmän pohjana tässä ohjesäännössä on yhdenvertaisuuslaki 1325/2014. Yhdenvertainen yhteisö edistää parhaansa mukaan syrjinnän ehkäisyä sekä yhdenvertaisuuden toteutumista.

Syrjintä on sitä, että ihmistä kohdellaan huonommin kuin toisia jonkin henkilökohtaisen ominaisuuden perusteella. Ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen.

Välittömän ja välillisen syrjinnän lisäksi yhdenvertaisuuslakiin viitaten syrjintää on myös häirintä, kohtuullisten mukautusten epääminen eli esteettömyyden huomioimatta jättäminen sekä ohje tai käsky syrjiä. Syrjintää ei kuitenkaan ole sellainen oikeasuhtainen erilainen kohtelu, jonka tarkoituksena on tosiasiallisen yhdenvertaisuuden edistäminen taikka syrjinnästä johtuvien haittojen ehkäiseminen tai poistaminen.

4§. Turvallisemman tilan periaatteet

Haluamme Boomissa tarjota turvallisen yhteisön, jossa on paikka jokaiselle boomarille. Turvallisemman tilan toimintatavat ovat tapa luoda käytäntöjä, jotka saavat ihmiset kokemaan olonsa turvallisemmaksi ja ottamaan vastuuta epäasiallisesta toiminnasta. Sanavalinta ”turvallisemman” viittaa ajatukseen, että täysin turvallista tilaa ei välttämättä pystytä luomaan, vaikka se olisikin tavoitteena. Tilan tekevät ihmiset, joten on tärkeää, että jokainen noudattaa alla olevia turvallisemman tilan periaatteita. Nämä periaatteet on laadittu, jotta jokaisella boomarilla olisi mahdollisimman hyvä, tervetullut ja turvallinen olo. Boomin toimintaan on tervetullut jokainen, joka on valmis sitoutumaan seuraaviin periaatteisiin:

1. Olemme avarakatseisia ja arvostamme erilaisuutta

Toimintamme perusperiaate on toivottaa jokainen jäsenemme tervetulleeksi omana itsenään. Kohtaamme muut avoimin mielin ja yhdenvertaisina. Annamme tilaa muille olla omia, parhaita versioita itsestään. Olemme avoimia muiden erilaisuudelle ja erilaisille näkemyksille. Kunnioitamme ja arvostamme erilaisuutta. Emme kyseenalaista tai tuomitse ihmisiä sen takia.

2. Tiedostamme ennakkoluulomme, emmekä tee turhia yleistyksiä tai oletuksia muista

Tiedostamme omat etuoikeutemme ja ennakkoluulomme. Etuoikeudella tarkoitetaan etuja, joita tietyillä sosiaalisilla ryhmillä on ja jotka suojaavat syrjinnältä tietyissä tilanteissa ja asioissa. Ymmärrämme henkilökohtaisten näkemysten ja kokemusten yleispätevyyden rajat. Suhtaudumme ennakkoluuloihimme kriittisesti ja pyrimme kohtaamaan muut ihmiset ilman turhia oletuksia heistä tai heidän ominaisuuksistaan.

3. Kunnioitamme omia ja muiden rajoja

Kunnioitamme jokaisen henkilökohtaista fyysistä ja psyykkistä tilaa sekä itsemääräämisoikeutta. Huomioimme toistemme henkilökohtaiset ja yksilölliset rajat ja kunnioitamme niitä. Emme voi tietää toisten rajoja kysymättä. Omia käsityksiä esimerkiksi hyväksyttävästä kosketuksesta tai alkoholinkäytöstä ei pidä yleistää. Emme painosta muita ja annamme mahdollisuuden sanoa ei, eikä sen sanomista tarvitse perustella. Varmin toimintatapa on aina kysyä, kuunnella ja kunnioittaa.

4. Otamme kaikki mukaan ja huomioimme muut puheessamme ja toiminnassamme

Varmistamme toiminnallamme, että jokainen boomari voi tuntea kuuluvansa yhteisöömme. Huolehdimme siitä, että kaikki tulevat kuulluksi ja pääsevät osalliseksi. Hyväksymme sen, että kaikki eivät halua olla yhtä paljon äänessä tai esillä ja että osallistumistapoja on monia. Emme kuitenkaan jyrää muiden mielipiteitä ja annamme myös muille puheenvuoron. Käytämme kieltä, joka on ymmärrettävää myös oman viiteryhmän ulkopuolisille.

Avaamme esimerkiksi vaikeat termit ja huomioimme myös vieraskielisten opiskelijoiden mahdollisuuden osallistua keskusteluun. Käsittelemme arkoja aiheita sensitiivisesti ja kunnioittavasti. Emme käytä hyökkääviä, herjaavia tai halventavia puheenvuoroja, sanoja tai eleitä.

5. Huolehdimme toisistamme

Huolehdimme omasta ja toisten hyvinvoinnista parhaamme mukaan sekä autamme tarvittaessa myös muita. Jos esimerkiksi havaitsemme huonossa kunnossa olevan henkilön, emme jätä häntä yksin. Huolehdimme hänestä tai varmistamme, että joku muu huolehtii. Pienelläkin eleellä voi olla suuri merkitys.

6. Emme häiritse tai kohtele epäasiallisesti

Emme häiritse tai kohtele ketään epäasiallisesti puheillamme, käytöksellämme tai teoillamme. Emme hyväksy millään tavalla syrjivää, väheksyvää tai vihamielistä käytöstä. Jos joku pyytää lopettamaan häiritsevän käytöksen, se pitää lopettaa.

7. Puutumme asiattomaan käytökseen

Jos huomaamme jonkun käyttäytyvän asiattomasti tai muutoin rikkovan turvallisemman tilan toimintaperiaatteita, puutumme tilanteeseen ottamalla asia rauhallisesti puheeksi kaikkia osapuolia kunnioittaen. Puuttuminen on jokaisen tehtävä. Puutumme tilanteeseen kuitenkin vain, jos tunnemme oman olomme turvalliseksi. Emme kuitenkaan jää sivustakatsojiksi, jos kohtaamme häirintää tai syrjintää, vaan viemme asian matalalla kynnyksellä eteenpäin emmekä epäröi pyytää apua tai tukea. Häirintätukihenkilöt, tapahtumien turvahenkilöt ja järjestäjät sekä Boomin hallitus ovat tukena kaikissa tilanteissa. Häirintään syyllistynyt voidaan tarvittaessa poistaa tapahtumapaikalta. Boomin häirintätukihenkilöihin voi olla milloin tahansa tapahtuneen jälkeenkin yhteydessä ja keskustella luottamuksellisesti kokemuksistasi. Häirintätukihenkilöiden yhteystiedot löytyvät Boomin verkkosivuilta.

8. Pyydämme anteeksi ja otamme palautteen vastaan

Jos loukkaamme toista tai teemme virheen, pyydämme anteeksi. Huomioimme asian jatkossa ja korjaamme käytöstämme tarvittaessa. Pyrimme antamaan anteeksi toisille, jos he tarkoituksettomasti loukkaavat meitä. Jos joku antaa meille palautetta toiminnastamme, kuuntelemme palautteenantajaa ja suhtaudumme palautteeseen avoimesti sekä rakentavalla tavalla. Ei haittaa, jos teemme joskus virheen – erehtyminen on inhimillistä. Uskallamme kysyä, keskustella, kehittyä ja oppia.

5§. Yksilön toimiminen Boomissa

Boomin tapahtumiin osallistumalla kävijä sitoutuu tämän ohjesäännön noudattamiseen. Tämä tarkoittaa sitoutumista turvallisemman tilan periaatteiden noudattamiseen esimerkiksi alla olevien käytännön toimien mukaisesti:

 • Otamme muut huomioon ja kunnioitamme ympärillämme olevia.
 • Edustamme Boomi ry:tä ylpeästi mutta asiallisesti.
 • Emme käyttäydy tai puhu epäasiallisesti, syrjivästi tai häiritsevästi.
 • Emme levitä väärää tietoa muista tai vääristele tapahtuneita asioita.
 • Kunnioitamme muiden henkilökohtaista fyysistä ja psyykkistä koskemattomuutta sekä itsemääräämisoikeutta.
 • Puutumme tilanteisiin, jossa joku käyttäytyy väärin, ja tarvittaessa ilmoitamme siitä eteenpäin.
 • Arvostamme yhteistä omaisuuttamme ja yhteisiä tiloja sekä kunnioitamme ympäristöämme.
 • Arvostamme yhteistyökumppaneitamme, sidosryhmiämme sekä muita kenen kanssa toimimme.
 • Emme kommentoi syrjivästi tai loukkaavasti muiden henkilökohtaisia valintoja.
 • Emme tee oletuksia ulkonäköön tai taustaan perustuen. Yritämme tiedostaa omat oletukset ja kunnioitamme toista ihmisenä yli omien ennakkoluulojen.
 • Sitoudumme noudattamaan Suomen lakia Boomi ry:n tiloissa ja tapahtumissa.

6§. Yhdenvertaisen toiminnan edistäminen Boomissa

Boomin häirintätukihenkilöt

Boomissa toimii kaksi häirintätukihenkilöä. Heidän tehtävänään on toimia ensisijaisesti puolueettomana, sovittelevana tahona sekä tukena jäsenille, jotka ovat kohdanneet epäasiallista kohtelua. Tilanteet käsitellään osapuolten kesken avoimen keskustelun kautta pyrkien selvittämään tilanne siten, että osapuolet kokevat asian käsitellyksi. Tilanteiden käsittelyssä varmistetaan, että jokaista osapuolta kuullaan.

Häirintätukihenkilöt ovat matalan kynnyksen yhteyshenkilöitä, joilla on vaitiolovelvollisuus. Vaitiolovelvollisuus tarkoittaa, että häirintätukihenkilöille kerrotut asiat jäävät yhteydenottajan ja häirintätukihenkilön välille. Häirintätukihenkilöiden rooli Boomissa on ensisijaisesti tukea muita jäseniä ja toimia sovittelevana tahona.

TREY:n häirintäyhdyshenkilöt

Mikäli jäsen haluaa Boomin ulkopuolisen häirintätukihenkilön, voi hän olla yhteydessä TREYn häirintäyhdyshenkilöihin. TREYn häirintäyhdyshenkilöinä toimii TREYn palkattuja asiantuntijoita, joilla on syvällisempi perehdytys häirintäyhdyshenkilöiden tehtäviin. TREYn häirintäyhdyshenkilöiden yhteystiedot löytyvät TREYn verkkosivuilta.

Tapahtuman järjestäjän vastuut

Tapahtuman järjestäjällä viitataan tässä ohjesäännössä henkilöön tai henkilöihin, jotka ovat vastuussa kyseisen tapahtuman käytännön suunnittelusta ja toteuttamisesta.

Tapahtuman järjestäjä on velvoitettu tutustumaan tämän dokumentin sisältöön ja huolehtimaan sen toteutumisesta tapahtumassaan parhaansa mukaan esimerkiksi edistämällä turvallisemman tilan periaatteiden toteutumista tapahtumassaan. Tapahtuman järjestäjällä on vastuu tuoda mahdollisuuksien mukaan yhdenvertaisuustoimikunnan käsittelyyn tilanteet, joissa epäasiallinen käyttäytyminen ei ole selkeästi kohdistunut yhteen henkilöön vaan yleisöön. Edellä mainittujen lisäksi järjestäjän tulee kiinnittää erityistä huomiota seuraaviin:

Esteettömyyden kartoittaminen ja toteutuminen

Osallistujien tarpeita tulee kartoittaa ennakkoon ilmoittautumisen yhteydessä. Tapahtuman järjestäjä tarjoaa mahdollisuuden ilmoittaa yksilöllisistä tarpeista avoimella kysymyksellä, sekä selvittää osallistujien mahdolliset erityisruokavaliot. Tapahtuman järjestäjän tulee ennen tapahtumaan ilmoittautumista ja lipunmyyntiä ilmoittaa ja tarkentaa tapahtuman esteettömyyden tekijöitä.

Alkoholittomuus

Tapahtuman järjestäjän tulee pyrkiä järjestämään laadukas alkoholiton vaihtoehto halukkaille. Alkoholin käyttöön ei painosteta eikä sitä edellytetä. Alkoholittomuuden on oltava yhtä luonnollista ja helppoa kuin alkoholillisen vaihtoehdon.

Viestinnän kieli

Tapahtumien viestintää laatiessa on kiinnitettävä huomiota kielelliseen saavutettavuuteen. Boomin pääasiallinen viestintäkieli on suomi. Boomin kansainväliset vaihto- ja tutkinto-opiskelijat pyritään tavoittamaan riittävällä englanninkielisellä viestinnällä.

Turvallisuus

Tapahtumanjärjestäjän velvollisuus on puuttua epäasialliseen käyttäytymiseen välittömästi sekä tarvittaessa poistaa häiritsevä henkilö tapahtumasta rauhanomaisesti. Mikäli henkilö ei poistu pyytämällä, tulee apua pyytää poliisilta tai järjestyksenvalvojalta. Tapahtumanjärjestäjällä ei ole oikeutta poistaa ketään tapahtumasta väkivalloin.

Turvahenkilöt tapahtumissa

Tapahtuman järjestäjällä on vastuu organisoida tapahtumaan turvahenkilö tai turvahenkilöt oman harkinnan mukaan ja tapahtuman luonne huomioiden. Turvahenkilöt toimivat matalan kynnyksen yhteyshenkilöinä tapahtumissa, mikäli tapahtumassa joku kokee tai näkee häirintää, syrjintää tai kiusaamista.

7§. Toimenpiteet epäasiallisen käytöksen ilmetessä

Jos kohtaat tai havaitset Boomi ry:n yhdenvertaisuusohjesäännön vastaista toimintaa Boomi ry:n alaisessa toiminnassa, tapahtumissa, tiloissa tai muuten jäsenistön keskuudessa, pyri toimimaan seuraavien askeleiden mukaisesti.

 • Mikäli kohtaat tai todistat epäasiallista käyttäytymistä, puutu tilanteeseen mahdollisuuksien mukaan ja pyydä henkilöä lopettamaan käytöksensä.
 • Mikäli joku on välittömässä vaarassa, soita yleiseen hätänumeroon 112.
 • Ota yhteys tapahtuman järjestäjään, tapahtuman turvahenkilöön, Boomin häirintätukihenkilöön, Boomi ry:n hallituksen jäseneen, tai muuhun luotettavaan henkilöön paikan päällä ja kerro, mitä on tapahtunut, jotta tilanteeseen voidaan puuttua välittömästi.
 • Jos mahdollista, kirjoita ylös mitä on tapahtunut helpottaaksesi asian myöhempää käsittelyä.
 • Ilmoita tapahtuneesta häirintätukihenkilölle asian jatkokäsittelyä varten. Voit halutessasi ottaa yhteyden myös keneen tahansa hallituksen jäseneen, jonka toimesta asia viedään käsiteltäväksi edellä mainitulle taholle. Voit ottaa yhteyttä myös TREY:n häirintäyhdyshenkilöön, jolloin TREY käsittelee asian.
 • Voit ilmoittaa epäasiallisesta käytöksestä myös jälkikäteen Boomi ry:n nettisivujen häirintäilmoituslomakkeen kautta. Yhteydenoton voi tehdä myös anonyymisti, jolloin tulee kuitenkin huomioida, ettei yhteydenotto välttämättä voi johtaa jatkotoimenpiteisiin osapuolten oikeusturvan takaamiseksi.
 • Yhdistyksen jäsenelle voidaan kohdistaa kurinpitotoimia, mikäli tämä on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai sen jäsentä.

Häirintätukihenkilöille tulleet yhteydenotot käsitellään tapauskohtaisesti ja kaikille osapuolille järjestetään mahdollisuus tulla kuulluksi. Käsittely on luottamuksellinen ja siinä huomioidaan osapuolten yksityisyys ja tilanteen arkaluontoisuus. Käsittelyyn osallistuvat lähtökohtaisesti osapuolten lisäksi vain häirintätukihenkilöt. Tapauksissa, joita ei pystytä selvittämään tilanteen osapuolten kesken tai ovat vakavuudeltaan toimenpiteitä vaativia, häirintätukihenkilöt voivat ohjata tapauksen yhdenvertaisuustoimikunnan käsiteltäväksi loukatun luvalla. Yhdenvertaisuustoimikunta käsittelee tapaukset tämän ohjesäännön pykälän 8 mukaan. Tarvittaessa tapaukset ohjataan eteenpäin viranomaisille, TREY:n häirintätukihenkilöille tai Tampereen yliopistolle.

8§. Yhdenvertaisuustoimikunta

Mikäli henkilö käyttäytyy Boomi ry:n yhdenvertaisuusohjesäännön vastaisesti ja on tarpeellista, että hänen toimintaansa yhdistyksessä rajoitetaan, päätöksen tai esityksen seuraamuksista tekee yhdenvertaisuustoimikunta. Yhdenvertaisuus-toimikunta on erillinen toimielin Boomissa.

Yhdenvertaisuustoimikunnan jäsenet, toimikausi ja hakeminen

Yhdenvertaisuustoimikunta koostuu viidestä yhdistyksen jäsenestä. Vastuu toimikunnan hakuprosessin organisoimisesta on yhdistyksen puheenjohtajalla. Haku järjestetään toimikunnan puheenjohtajan aloitteesta. Hakuprosessista viestitään Boomin kanavissa ja hakeminen tapahtuu hakulomakkeella. Toimikunnan jäsenet valitsee ja vahvistaa yhdistyksen hallitus kokouksessaan. Toimikunnan jäsenet ovat julkista tietoa ja valinta julkaistaan yhdistyksen nettisivuilla. Toimikunta valitsee keskuudestaan toimikunnan puheenjohtajan järjestäytymiskokouksessaan.

Toimikunnan perehdyttää Boomin ulkopuolinen asiantuntija. Yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ei voi tulla valituksi toimikuntaan. Yhdistyksen hallituksesta ja toimihenkilöistä voi olla toimikunnassa yhteensä enintään kaksi henkilöä, mutta toimikuntaan pyritään valitsemaan ensisijaisesti hallituksen ja toimihenkilöiden ulkopuolisia jäseniä. Koko toimikuntaa sitoo vaitiolovelvollisuus.

Toimikuntaan valitun henkilön toimikausi pestissään on vähintään kuusi (6) kuukautta ja enintään kaksi (2) vuotta.

Maksimikauden päätyttyä voi yksilö hakea toimikuntaan uudelleen. Yhdenvertaisuustoimikunnan jäsenten toimikaudet eivät ole sidottu kalenterivuoteen.

Toimikunnasta voi erota ilmoittamalla siitä toimikunnan puheenjohtajalle. Toimikunnan jäsen on velvoitettu toimimaan toimikunnassa eropyynnön jälkeen siihen asti, kunnes hänen tilalleen on valittu uusi henkilö. Jos kuitenkaan kolmen hakukierroksen jälkeen ei olla voitu valita uutta toimikunnan jäsentä, on hallituksen tasa-arvovastaava velvollinen toiminaan toimikunnan varajäsenenä kunnes uusi varsinainen jäsen on valittu. Mikäli yhdistyksen tasa-arvovastaava on jo osana toimikuntaa, valitsee hallitus keskuudestaan toisen varajäsenen.

Yhdenvertaisuustoimikunnan puheenjohtajan vastuut

Yhdenvertaisuustoimikunnan puheenjohtaja valitaan sen järjestäytymiskokouksessa. Valituksi tultuaan puheenjohtaja on velvoitettu toimimaan roolissaan toimikautensa loppuun asti. Mikäli puheenjohtaja haluaa erota roolistaan, päättyy hänen toimikautensa toimikunnassa. Tämän jälkeen puheenjohtaja voi hakea uudelleen toimikunnan jäseneksi.

Yhdenvertaisuustoimikunnan puheenjohtajan pääasiallinen vastuu on toimia yhdyshenkilönä toimikunnan ja yhdistyksen hallituksen sekä häirintätukihenkilöiden välillä. Toimikunnan puheenjohtajan vastuuna on pysyä ajan tasalla toimikunnan järjestäytymisestä, henkilömuutoksista sekä viestiä toimikunnan tekemistä päätöksistä asianosaisille sekä yhdistyksen hallitukselle. Toimikunnan puheenjohtajalla on vastuu ilmoittaa yhdistyksen puheenjohtajalle toimikunnan jäsenten muutoksista. Yhdistyksen puheenjohtaja johtaa toimikunnan järjestäytymiskokouksen toimikunnan puheenjohtajan valintaan asti. Järjestäytymiskokous tulee pitää joka kerta, kun puheenjohtaja vaihtuu. Toimikunnan puheenjohtaja vastaa dokumentoinnin hallinnasta ja ylläpidosta. Hänellä on käytössään digitaalisen alustan (esimerkiksi OneDrive tai muu vastaava) tunnukset, joiden kautta hoidetaan kaikki yhdenvertaisuustoimikunnan virallinen viestintä sekä dokumentointi. Puheenjohtaja on vastuussa dokumentoinnin ajantasaisuudesta.

Yhdenvertaisuustoimikunnan päätöksenteko

Toimikunta kokoontuu puheenjohtajan kutsumana. Toimikunta tulee kutsua koolle viipymättä puheenjohtajan saatua pyynnön tapauksen käsittelystä. Kokoontuessaan toimikunnan tulee määrittää tapauksen käsittelijät. Toimikunnan tulee ottaa tapaus käsittelyyn lukukausien (syyskuusta huhtikuuhun) aikana 14 vuorokauden sisällä ja kesällä (toukokuusta elokuuhun) 30 vuorokauden kuluessa puheenjohtajan saatua pyynnön asian käsittelystä.

Toimikunnan tulee antaa päätös 30 vuorokauden kuluessa tapauksen käsittelyyn ottamisesta. Määräajoista voidaan poiketa perustelluista syistä.

Toimikunnan jäsen voi olla jäävi osapuolten esityksestä tai toimikunnan jäsen voi itse esittää itseään jääviksi tapauksen käsittelyyn. Koko toimikunta saa tietää osapuolten nimet, mutta ei tapauksen yksityiskohtia, jotta jääviys voidaan tunnistaa. Toimikunnan jäsen voi olla jäävi käsittelemään yksittäistä tapausta silloin, kun hän kokee, ettei voi tehdä objektiivista päätöstä.

Toimikunnan puheenjohtaja valitsee arvalla kolme toimikunnan jäsentä käsittelemään kutakin tapausta. Tapauksen yksityiskohdat jaetaan vain sitä käsitteleville kolmelle henkilölle sekä toimikunnan puheenjohtajalle yhdyshenkilön roolinsa takia. Toimikunnan puheenjohtaja on tasa-arvoisessa asemassa tulla valituksi tekemään päätöstä.

Toimikunnan päätöksenteko pohjautuu alla esitettyihin kurinpitotoimiin ja toimikunnan tehtävänä on määritellä kohtuullinen seuraamus epäasiallisesta käyttäytymisestä. Päätöksenteon tukena voidaan käyttää aiemmista tapauksista talletettuja anonyymeja päätöksiä ennakkoratkaisujen tavoin. Päätöksenteossa varmistetaan, että osapuolet tulevat kuulluksi. Osapuolilta vaaditaan kirjallinen selvitys tapahtuneesta toimikunnan päätöksentekoon. Kirjallinen selvitys tulee toimittaa toimikunnan puheenjohtajan sähköpostiin. Osapuolilla on oikeus saapua toimikunnan kokoukseen esittämään oma näkemyksensä tapahtuneesta.

Toimikunnan päätöksestä ilmoitetaan toimikunnan puheenjohtajalle, joka välittää tiedon päätöksestä eteenpäin tapauksen osapuolille. Tieto päätöksestä luovutetaan myös yhdistyksen puheenjohtajalle, jonka velvollisuutena on viestiä annetusta kurinpitotoimesta tarpeellisille Boomin toimijoille sekä mahdollisesti läheisille sidosryhmille, jotka järjestävät tapahtumia Boomin jäsenille. Tieto päätöksestä luovutetaan sidosryhmille vain siinä tapauksessa, jos toimijat ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen. Tapausta käsittelevien nimet ovat salaista tietoa toimikunnan jäsenten turvaamiseksi. Koko toimikunnalle tulee tietoon lopullinen päätös, kurinpitotoimia koskevan henkilön nimi, sekä suppea kategorisointi tapauksesta.

Päätöksestä osapuolille ilmoittaa toimikunnan puheenjohtaja. Kurinpitotoimenpide astuu voimaan heti, kun osapuolille on ilmoitettu annetusta päätöksestä. Päätös astuu voimaan heti siksi, että on yhdistyksen jäsenten edun mukaista, että esimerkiksi epäasiallisesti käyttäytyvä henkilö poistetaan tapahtuman osallistujista. Jäsenellä on oikeus saattaa kurinpitotoimia koskeva yhdenvertaisuustoimikunnan päätös hallituksen kokouksen tutkittavaksi ilmoittamalla siitä hallituksen puheenjohtajalle 30 vuorokauden kuluessa kurinpitotoimipäätöksestä todisteellisen tiedon saatuaan. Yhdistyksen hallituksen tulee käsitellä valitus seuraavassa kokouksessaan sen saamisesta ja tehdä asiasta päätös. Hallitus käsittelee valituksen osapuolten antamien kirjallisten selvitysten ja yhdenvertaisuustoimikunnan päätöksenteon pöytäkirjan perusteella.

Yhdenvertaisuustoimikunnalla on itsenäinen päätösvalta silloin, kun osoitettavat kurinpitotoimet ovat kirjallinen varoitus; määräaikainen rajoitus yhdistyksen tapahtumaan osallistumiseen; rajoitus yhteisten tilojen, viestintäkanavien tai muiden etuuksien käyttöön; ja määräaikainen kielto hakea Boomin luottamustoimiin. Toimikunnan esitys vaatii yhdistyksen hallituksen kokouksen hyväksynnän, kun kurinpitotoimenpiteenä on luottamustoimesta tai yhdistyksestä erottaminen. Yhdistyksen hallitus hyväksyy luottamustehtäviä koskevan esityksen, ellei ole painavaa syytä hylätä sitä.

Poikkeuksia

Mikäli yhdenvertaisuustoimikunnan jäsen väärinkäyttää asemaansa toimikunnassa, käsittelee yhdistyksen hallitus kokouksessaan. Hallitus arvioi ja tekee päätöksen siitä, voiko toimikunnan jäsen jatkaa roolissaan.

Mikäli toimikunnan jäsenestä on tehty häirintäilmoitus, yhdistyksen hallitus käsittelee tapauksen kokonaisuudessaan toimikunnan sijaan, koska koko toimikunta on jäävi tapauksen käsittelyyn. Tässä tapauksessa yhdistyksen hallitus tekee päätöksen kurinpitotoimista.

Yhdenvertaisuustoimikunnalla tai yhdistyksen hallituksella ei ole oikeutta erottaa hallituksen jäsentä hallituksesta. Yhdenvertaisuustoimikunnan esittäessä hallituslaisen erottamista hallituksesta, tekee asiasta päätöksen yhdistyksen kokous yhdistyksen hallituksen esityksestä. Yhdistyksen puheenjohtajan tulee kutsua yhdistyksen kokous koolle yhdistyksen sääntöjen mukaisesti.

Päätöksenteon dokumentointi

Yhdenvertaisuustoimikunta on velvoitettu pitämään määrämuotoista pöytäkirjaa päätöksenteosta. Määrämuotoinen pöytäkirja sisältää selkeästi, mitä merkitystä tapauksella ja sen seurauksilla on yksilölle ja yhdistykselle. Dokumentointi säilytetään digitaalisella alustalla (esimerkiksi OneDrive tai muu vastaava), johon ainoastaan toimikunnan puheenjohtajalla on pääsy.

Yhdistys säilyttää kaiken tapauksiin liittyvän dokumentoinnin riittävän kauan. Riittäväksi koettu aika on kirjallisissa varoituksissa kaksi vuotta ja määräaikaisissa seuraamuksissa kaksi vuotta määräajan loppumisesta. Tietoa yhdistyksestä erottamisesta säilytetään seitsemän (7) vuotta.

Kurinpitotoimien erittely

Seuraamukset epäasiallisesta käyttäytymisestä päätetään aina tapauskohtaisesti, mutta mahdollisiin seuraamuksiin lukeutuvat seuraavat:

 • Yksilölle tai toimijalle voidaan antaa kirjallinen varoitus. Aiemmat varoitukset voidaan ottaa huomioon, mikäli epäasiallinen käyttäytyminen toistuu.
 • Yksilölle tai toimijalle voidaan asettaa määräaikainen rajoitus yhdistyksen tapahtumiin osallistumiselle.
 • Yksilölle tai toimijalle voidaan asettaa rajoituksia yhteisten tilojen, viestintäkanavien tai muiden etuuksien käyttöön.
 • Yksilölle voidaan asettaa määräaikainen kielto hakea yhdistyksen luottamustoimiin.
 • Vakavissa tapauksissa yksilö voidaan hallituksen hyväksymän yhdenvertaisuustoimikunnan esityksen mukaisesti erottaa luottamustoimesta.
 • Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti yhdistyksen hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen, jos tämä on menettelyllään vakavasti vahingoittanut yhdistyksen tai sen muiden jäsenten toimintaa.

Määräaikaisten kurinpitotoimien kesto voi olla kolmesta (3) kuukaudesta kahteen (2) vuoteen. Yhdenvertaisuustoimikunta voi päätöksenteossaan kohtuullisissa määrin ottaa huomioon lieventäviä tai vakavoittavia seikkoja. Lieventävä tekijä voi olla esimerkiksi yhteistyöhalukkuus. Vakavoittava tekijä voi olla esimerkiksi jatkuva aiempi epäasiallinen käyttäytyminen. Kaikessa yhdistyksen toiminnassa noudatetaan lisäksi vahingonkorvausvelvollisuuden osalta yhdistyslain (503/1989, muutoksineen) ja vahingonkorvauslain (412/1974, muutoksineen) säännöksiä.