KUTSU BOOMI RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN KEVÄTKOKOUKSEEN 2023

Boomin sääntömääräinen kevätkokous  

MILLOIN: 28.3.2023 klo 17.00 (ovet auki 16.45) 

MISSÄ: Tampereen yliopisto, Väinö Linna -sali  

KENELLE: Kaikille Boomi ry:n jäsenille!  

MIKSI: Koska kevätkokous on paikka vaikuttaa yhdistyksen asioihin 

Tervetuloa Boomi ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen maanantaina 28.3.2023 klo 17.00. 

Kevätkokouksessa käydään läpi vuoden 2022 toimintaa ja tilinpäätöstä. Tilaisuudessa tarkastellaan yhdistyksen talouslukuja ja toimintakertomusta, sekä päätetään esityslistalla olevista Boomin sääntöjen ja ohjesääntöjen muutosehdotuksista. Tervetuloa tutustumaan Boomin toiminnan suuntaviivoihin sekä esittämään kysymyksiä ja kommentteja!  

Alta löydät kokouksen esityslistan. Yhdistyksen kokouksessa jokaisella läsnä olevalla varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Kokoukseen osallistuaksesi sinulla tulee olla jäsenmaksu maksettuna. 
 

Sääntömääräinen kokous pidetään suomen kielellä. 

The annual spring meeting will be held in Finnish. 

************************************************ 

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 

Aika: 28.3.2023 klo 17.00  

Paikka: Tampereen yliopisto, Väinö Linna -sali  

1. KOKOUKSEN AVAUS  

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  

Yhdistyksen sääntöjen 15§ mukaan kevätkokous on pidettävä maaliskuun 31. päivään mennessä. Sääntöjen 13§ mukaan kutsu yhdistyksen kokoukseen on oltava vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen virallisilla verkkosivuilla. Kokouskutsu on julkaistu yhdistyksen verkkosivuille 21.3.2023. 

Esitys: Todetaan, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja siten päätösvaltainen.  

3. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN  
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.  

4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN  

5. ILMOITUSASIAT  

6. VUODEN 2022 TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN  

Eveliina Aakula esittelee vuoden 2022 toimintakertomuksen pääkohdat.  

Esitys: Vahvistetaan vuoden 2022 toimintakertomus.  

7. VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖS  

Ella Pekola esittelee vuoden 2022 tilinpäätöksen pääkohdat.  

Esitys: Vahvistetaan vuoden 2022 tilinpäätös.  

8. TILIN- JA TOIMINNANTARKASTAJIEN VAKIOMUOTOINEN LAUSUNTO 

9. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODEN 2022 HALLITUKSELLE  

Esitys: Vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus hallitukselle 2022.  

10. JÄSENMAKSUN SUURUUS LUKUVUODELLE 2023-2024  

Esitys: Boomi ry:n jäsenmaksu lukuvuodelle 2023–2024 on 15 €.  

11. KANNATUSJÄSENMAKSU  

Esitys: Boomi ry:n kannatusjäsenmaksu on vähintään 50 €, jota vastaan Boomi ry:n kannatusjäsenille postitetaan VapaaBoomari-lehti kotiosoitteensa Suomessa.  

12. YHDISTYKSEN TALOUDELLINEN TILANNE 

 Vilma Ehrström esittelee yhdistyksen taloudellista tilannetta.  

13. ALUMNIOHJESÄÄNNÖN POISTAMINEN 

Esitys: Poistetaan alumniohjesääntö yhdistyksen ohjesäännöistä. Kyseessä ei ole sääntömuutos, vaan ohjesäännön muuttaminen, joten muutoksen hyväksymiseen riittää äänienemmistön saavuttaminen yhdessä yhdistyksen kokouksessa. 

14. JUHLANAUHAOHJESÄÄNNÖN MUUTTAMINEN 

Esitys: Muutetaan yhdistyksen juhlanauhaohjesäännön kohtaa §5 alla kirjatun esityksen mukaiseksi. Kyseessä ei ole sääntömuutos, vaan ohjesäännön muutos, joten muutoksen hyväksymiseen riittää äänienemmistön saavuttaminen yhdessä yhdistyksen kokouksessa.  

§5 Frakin tai puvun kanssa nauhaa kannetaan siten, että se kulkee oikealta olkapäältä rinnan yli vasemmalla lantiolle. Nauhaa kannetaan juhlapuvussa (frakki) liivin alla ja arkipuvussa liivin ja solmion päällä. Ilta- tai housupuvun kanssa nauhaa kannetaan taiteltuna ruusukkeena oikealla puolella rintaa.  Malliruusuketta säilytetään yhdistyksen arkistossa. 

15. HALLINTO-OHJESÄÄNNÖN MUUTTAMINEN 

Esitys: Muutetaan yhdistyksen hallinto-ohjesääntöä yhdistyksen kokouksen asiapäätöksien äänestystavan määrittämisen osalta. Muutosesitys merkitty alla tähtien sisään. Kyseessä ei ole sääntömuutos, vaan ohjesäännön muutos, joten muutoksen hyväksymiseen riittää äänienemmistön saavuttaminen yhdessä yhdistyksen kokouksessa. 

3§ YHDISTYKSEN KOKOUS 
Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksellä on vuosittain kaksi sääntömääräistä kokousta: syyskokous ja kevätkokous. Ylimääräisiä yhdistyksen kokouksia on myös mahdollista kutsua koolle kun yhdistyksen kokous niin päättää, hallituksen aloitteesta tai jos 1/10 jäsenistöstä vaatii yhdistyksen kokousta pidettäväksi. 

YHDISTYKSEN KOKOUKSEN PÄÄTÖKSENTEKO 

  • Yhdistyksen kokouksessa asiapäätökset tehdään *äänten ehdottomalla enemmistöllä tai kokouksen puheenjohtajan ehdottamana koeäänestyksellä.* Henkilövalinnat tehdään suljetulla lippuäänestyksellä. 
  • Yhdenkin kokouksen äänivaltaisen osallistujan niin vaatiessa, äänestetään myös kyseessä oleva asiakohta suljetulla lippuäänestyksellä.  
  • Mikäli henkilövalintakohdassa on vain yksi ehdokas voidaan henkilö valita ilman suljettua lippuäänestystä, ellei valintaa vastusteta.  
  • Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. 

16. BOOMIN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN 

Yhdistyksen sääntöjen 20§ mukaan ehdotus Boomin sääntöjen muuttamisesta on hyväksyttävä kahdessa perättäisessä vähintään neljäntoista (14) vuorokauden välein pidetyssä yhdistyksen kokouksessa. Ensimmäisessä kokouksessa esityksen sääntöjen muutoksesta on saatava taakseen ¾ enemmistö annetuista äänistä ja toisessa kokouksessa esitys on hyväksyttävä muuttumattomana ehdottomalla enemmistöllä annetuista äänistä.  

Esitys: Lisätään Boomin sääntöihin alla määritetyt kohdat 5§ ja 7§. Kohdan 7§ (nykyinen voimassa olevien sääntöjen 6§) muutosesitys on merkitty tähtien sisään. Kohtien lisääminen sääntöihin siirtää niitä seuraavien sääntöjen numerointia alla merkityn esityksen mukaisesti. Koska kyseessä on Boomin sääntöjen muuttaminen, edetään muutosesityksessä Boomin sääntöjen mukaisesti. Sääntömuutos esitetään ensimmäistä kertaa, jolloin sen eteneminen seuraavaan yhdistyksen kokoukseen hyväksyttäväksi vaatii taakseen ¾ enemmistön annetuista äänistä.   

5§. Epäasiallisen käyttäytymisen seuraamukset ja yhdenvertaisuustoimikunta 

Yhdistyksen jäsenelle voidaan kohdistaa kurinpitotoimia, mikäli tämä on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai sen jäsentä. Päätösvalta kurinpitotoimien käyttämisestä on yhdistyksen hallituksen vahvistamalla yhdenvertaisuustoimikunnalla. Yhdenvertaisuustoimikunta koostuu yhdistyksen häirintätukihenkilöistä ja kolmesta hallituksen edustajasta sekä heidän estyessä hallituksen heille vahvistamista varahenkilöistä. Kurinpitotoimina voidaan käyttää suullista ja kirjallista varoitusta, jäsenpalveluiden epäämistä määräajaksi, porttikieltoa yhdistyksen tiloihin ja tapahtumiin sekä kieltoa toimia yhdistyksen luottamustoimissa ja tehtävissä. Jäsenellä on oikeus saattaa kurinpitotoimia koskeva yhdenvertaisuustoimikunnan päätös hallituksen kokouksen tutkittavaksi ilmoittamalla siitä hallituksen puheenjohtajalle 30 vuorokauden kuluessa kurinpitotoimipäätöksestä todisteellisen tiedon saatuaan. 

6§ Jäsenen eroaminen 
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Jäsen voidaan katsoa eronneeksi hänen jätettyään erääntyneen jäsenmaksunsa kahden viikon ajan maksamatta. Yhdistyksen varsinainen jäsen on velvollinen eroamaan pysyvästi hänen lopetettuaan opiskelunsa Tampereen yliopistossa kauppatieteiden maisterin tai kandidaatin tutkintoa varten. 

7§ Jäsenen erottaminen 
Yhdistyksen hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen joko määräajaksi tai kokonaan, jos hän on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti aiheuttanut vahinkoa yhdistykselle *tai sen jäsenelle*. Jäsenellä on oikeus saattaa erottamista koskeva hallituksen päätös yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi ilmoittamalla siitä hallituksen puheenjohtajalle 30 vuorokauden kuluessa erottamispäätöksestä todisteellisen tiedon saatuaan. 

8§. Jäsenmaksu 
Yhdistyksen jäsenmaksujen suuruudesta päättää yhdistyksen kevätkokous erikseen varsinaisille ja kannattaville jäsenille. Jäsenmaksut ovat lukuvuosikohtaisia. Lukuvuosi alkaa syyskuun ensimmäinen ja päättyy elokuun viimeinen päivä. Kunniajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksuvelvoitteesta. 

9§. Hallitus 
Hallitus hoitaa yhdistyksen asioita ja edustaa yhdistystä. Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään kuusi (6) ja enintään yksitoista (11) muuta jäsentä. Tämän lisäksi voidaan valita yksi konsulttitoimihenkilö, joka osallistuu tarvittaessa hallituksen toimintaan puhe- ja läsnäolo-oikeudella. Konsulttitoimihenkilön valitsee syyskokous hallituksen esityksestä. Hallitus valitsee keskuudestaan yhdistyksen varapuheenjohtajan ja sihteerin. Yhdistyksen hallituksen toimikausi on sama kuin yhdistyksen tilikausi alkaen tammikuun 1. päivänä ja päättyen saman vuoden joulukuun 31. Päivänä. 

10§. Hallituksen kokoukset 
Hallituksen kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallituksen kokous on laillinen, jos siitä on tiedotettu hallituksen keskuudessaan sopimalla menettelyllä. Kokous on päätösvaltainen kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on saapuvilla. Äänestystilanteessa äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. 

11§. Hallituksen jäsenen eroaminen 
Jos hallituksen jäsen eroaa kesken toimikautensa ilmoittamalla siitä hallitukselle taikka on jatkuvasti estynyt osallistumasta hallituksen toimintaan, yhdistyksen kokous valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

12§. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, kumpikin yksin. Hallitus voi päätöksellään myöntää henkilökohtaisen nimenkirjoitusoikeuden myös muulle hallituksen jäsenelle. 

13§. Tilikausi ja tilintarkastus 
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen syyskokous valitsee kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varatilintarkastajat. Tilintarkastajana voi toimia luonnollinen henkilö tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajien lausunto on annettava hallitukselle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kevätkokousta. 

14§. Yhdistyksen kokoukset 
Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen kokouksia ovat syyskokous, kevätkokous ja ylimääräiset kokoukset. Yhdistyksen ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä tiettyä ilmoitettua asiaa varten sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle. Yhdistyksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja avaa yhdistyksen kokouksen ja johtaa sitä kunnes kokoukselle on sen keskuudesta valittu puheenjohtaja. Yhdistyksen kokouksista pidetään päätöspöytäkirjaa, jonka kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa allekirjoittavat. Kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu. 

15§. Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen 
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen virallisella ilmoitustaululla Tampereen yliopistolla tai yhdistyksen virallisella verkkosivulla esitetyllä kutsulla, jolloin se on laillisesti koolle kutsuttu. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika, paikka ja käsiteltävät asiat. 
 

16§. Päätöksenteko yhdistyksen kokouksissa 
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella läsnä olevalla varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset kokouksissa tehdään ehdottomalla äänten enemmistöllä, jos näissä säännöissä ei muuta määrätä. Jos vaaleissa kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta annetuista äänistä, suoritetaan toinen äänestys kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. 
 

17§. Yhdistyksen kevätkokous  
Kevätkokous on pidettävä maaliskuun 31. päivään mennessä. Sen tehtävänä on: 
– Käsitellä yhdistyksen hallituksen laatima toimintakertomus ja päättää sen mahdollisesti aiheuttamista toimenpiteistä. 
– Vahvistaa yhdistyksen tilinpäätös ja päättää tilintarkastajien lausunnon perusteella vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai niistä toimenpiteistä joihin yhdistyksen tilintarkastajien lausunto mahdollisesti antaa aihetta. 
– Päättää varsinaisten jäsenten ja kannattavien jäsenten jäsenmaksujen suuruudesta seuraavalle lukuvuodelle. 
– Lisäksi voidaan päättää niistä asioista, jotka on mainittu kokouskutsussa. 

18§. Yhdistyksen syyskokous 
Syyskokous on pidettävä marraskuun 30. päivään mennessä. Sen tehtävänä on: 
– Valita yhdistykselle hallitus seuraavaksi kalenterivuodeksi. 
– Valita kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varatilintarkastajat seuraavaksi tilikaudeksi. 
– Vahvistaa toimintasuunnitelma ja talousarvio meneillään olevalle tili- ja toimintakaudelle. 
– Lisäksi voidaan päättää niistä asioista, jotka on mainittu kokouskutsussa. 
– Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

19§. Toimikunnat ja toimihenkilöt 
Yhdistyksen kokous ja hallitus voivat erityisiä tehtäviä varten nimetä hallituksen alaisia toimikuntia ja toimihenkilöitä. Tällöin on määrättävä toimikunnan ja toimihenkilön toimikausi ja toimivalta. 

20§. Huomionosoitukset 
Yhdistyksen hallitus voi myöntää ansioituneille jäsenille ansiomerkkejä, joista säädetään tarkemmin ohjesäännössä. Sääntöjen 4§:ssä mainituin perustein voidaan yhdistykseen kutsua kunniajäseniä. Ehdotuksen kunniajäseneksi kutsumisesta ja ansiomerkin saajasta voi tehdä jokainen yhdistyksen jäsen yhdistyksen hallitukselle. Kunniajäseneksi kutsuminen on yhdistyksen korkein huomionosoitus. 

21§. Yhdistyksen juhlanauha  
Yhdistyksellä on akateemisissa tilaisuuksissa ja yhdistystä edustettaessa käytettävä juhlanauha, josta säädetään tarkemmin juhlanauhaohjesäännössä. 

22§. Sääntöjen muuttaminen 
Ehdotus näiden sääntöjen muuttamisesta on hyväksyttävä kahdessa perättäisessä vähintään neljäntoista (14) vuorokauden välein pidetyssä yhdistyksen kokouksessa. Ensimmäisessä kokouksessa esityksen on saatava taakseen ¾-enemmistö annetuista äänistä ja toisessa kokouksessa esitys on hyväksyttävä muuttumattomana ehdottomalla enemmistöllä annetuista äänistä. 

23§. Yhdistyksen purkaminen 
Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään kuuden (6) kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa. Päätöksen on saatava molemmissa kokouksissa taakseen ¾-enemmistö annetuista äänistä. Jos yhdistys purkautuu, sen varat luovutetaan Tampereen yliopiston kauppatieteiden opiskelijoiden tukemiseen jälkimmäisen purkamisesta päättäneen kokouksen määräämällä tavalla. 

17. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT  

18. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo XX.XX 

****

Kysyttävää kevätkokoukseen liittyen? Lisätietoja kevätkokouksesta antaa yhdistyksen puheenjohtaja Reetta Kiiveri.  
pj@boomi.fi 
puh. 045 127 9328