Yhdistyksen säännöt

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT
Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 23.11.2004, 7.12.2004, 28.3.2023 ja 14.11.2023.

1§. Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Tampereen yliopiston kauppatieteiden opiskelijat – Boomi ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

2§. Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Tampereen yliopiston kauppatieteiden opiskelijoiden etu-, palvelu- ja yhteistyöjärjestönä.

3§. Toiminnan laatu
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää koulutus-, huvi-, opintoneuvonta- ja keskustelutilaisuuksia sekä harjoittaa koulutus-, palvelu-, julkaisu- ja ravitsemusliiketoimintaa jäsentensä hyväksi sekä toimintansa tukemiseksi. Lisäksi se luo yhteyksiä elinkeinoelämän ja yliopiston välillä sekä harjoittaa yhteistyötä eri opiskelijajärjestöjen ja sidosryhmien kanssa sekä toimii muillakin tavoin jäsentensä parhaaksi.

4§. Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen Tampereen yliopistossa kauppatieteiden maisterin tai kandidaatin tutkintoa suorittava opiskelija. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannattavat ja varsinaiset jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan hallituksen perustellusta esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on toiminut erityisen ansiokkaasti yhdistyksen hyväksi.

5§. Epäasiallisen käyttäytymisen seuraamukset ja yhdenvertaisuustoimikunta
Yhdistyksen jäsenelle voidaan kohdistaa kurinpitotoimia, mikäli tämä on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai sen jäsentä. Päätösvalta kurinpitotoimien käyttämisestä on yhdistyksen hallituksen vahvistamalla yhdenvertaisuustoimikunnalla. Yhdenvertaisuustoimikunta koostuu viidestä yhdistyksen jäsenestä, joiden valinta on määritetty yhdenvertaisuustoimikuntaa koskevassa ohjesäännössä. Yhdenvertaisuustoimikunta toimii tämän ohjesäännön mukaisesti. Kurinpitotoimina voidaan käyttää suullista ja kirjallista varoitusta, jäsenpalveluiden epäämistä määräajaksi, porttikieltoa yhdistyksen tiloihin ja tapahtumiin sekä kieltoa toimia yhdistyksen luottamustoimissa ja tehtävissä. Jäsenellä on oikeus saattaa kurinpitotoimia koskeva yhdenvertaisuustoimikunnan päätös hallituksen kokouksen tutkittavaksi ilmoittamalla siitä hallituksen puheenjohtajalle 30 vuorokauden kuluessa kurinpitotoimipäätöksestä todisteellisen tiedon saatuaan.

6§. Jäsenen eroaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Jäsen voidaan katsoa eronneeksi hänen jätettyään erääntyneen jäsenmaksunsa kahden viikon ajan maksamatta. Yhdistyksen varsinainen jäsen on velvollinen eroamaan pysyvästi hänen lopetettuaan opiskelunsa Tampereen yliopistossa kauppatieteiden maisterin tai kandidaatin tutkintoa varten.

7§. Jäsenen erottaminen
Yhdistyksen hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen joko määräajaksi tai kokonaan, jos hän on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti aiheuttanut vahinkoa yhdistykselle tai sen jäsenelle. Jäsenellä on oikeus saattaa erottamista koskeva hallituksen päätös yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi ilmoittamalla siitä hallituksen puheenjohtajalle 30 vuorokauden kuluessa erottamispäätöksestä todisteellisen tiedon saatuaan.

8§. Jäsenmaksu
Yhdistyksen jäsenmaksujen suuruudesta päättää yhdistyksen kevätkokous erikseen varsinaisille ja kannattaville jäsenille. Jäsenmaksut ovat lukuvuosikohtaisia. Lukuvuosi alkaa syyskuun ensimmäinen ja päättyy elokuun viimeinen päivä. Kunniajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksuvelvoitteesta.

9§. Hallitus
Hallitus hoitaa yhdistyksen asioita ja edustaa yhdistystä. Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään kuusi (6) ja enintään yksitoista (11) muuta jäsentä. Tämän lisäksi voidaan valita yksi konsulttitoimihenkilö, joka osallistuu tarvittaessa hallituksen toimintaan puhe- ja läsnäolo-oikeudella. Konsulttitoimihenkilön valitsee syyskokous hallituksen esityksestä. Hallitus valitsee keskuudestaan yhdistyksen varapuheenjohtajan ja sihteerin. Yhdistyksen hallituksen toimikausi on sama kuin yhdistyksen tilikausi alkaen tammikuun 1. päivänä ja päättyen saman vuoden joulukuun 31. Päivänä.

10§. Hallituksen kokoukset
Hallituksen kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallituksen kokous on laillinen, jos siitä on tiedotettu hallituksen keskuudessaan sopimalla menettelyllä. Kokous on päätösvaltainen kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on saapuvilla. Äänestystilanteessa äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

11§. Hallituksen jäsenen eroaminen
Jos hallituksen jäsen eroaa kesken toimikautensa ilmoittamalla siitä hallitukselle taikka on jatkuvasti estynyt osallistumasta hallituksen toimintaan, yhdistyksen kokous valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

12§. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, kumpikin yksin. Hallitus voi päätöksellään myöntää henkilökohtaisen nimenkirjoitusoikeuden myös muulle hallituksen jäsenelle.

13§. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen syyskokous valitsee kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varatilintarkastajat. Tilintarkastajana voi toimia luonnollinen henkilö tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajien lausunto on annettava hallitukselle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kevätkokousta.

14§. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen kokouksia ovat syyskokous, kevätkokous ja ylimääräiset kokoukset. Yhdistyksen ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä tiettyä ilmoitettua asiaa varten sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle. Yhdistyksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja avaa yhdistyksen kokouksen ja johtaa sitä kunnes kokoukselle on sen keskuudesta valittu puheenjohtaja. Yhdistyksen kokouksista pidetään päätöspöytäkirjaa, jonka kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa allekirjoittavat. Kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu.

15§. Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen virallisella ilmoitustaululla Tampereen yliopistolla tai yhdistyksen virallisella verkkosivulla esitetyllä kutsulla, jolloin se on laillisesti koolle kutsuttu. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika, paikka ja käsiteltävät asiat.

16§. Päätöksenteko yhdistyksen kokouksissa
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella läsnä olevalla varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset kokouksissa tehdään ehdottomalla äänten enemmistöllä, jos näissä säännöissä ei muuta määrätä. Jos vaaleissa kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta annetuista äänistä, suoritetaan toinen äänestys kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

17§. Yhdistyksen kevätkokous
Kevätkokous on pidettävä maaliskuun 31. päivään mennessä. Sen tehtävänä on:
– Käsitellä yhdistyksen hallituksen laatima toimintakertomus ja päättää sen mahdollisesti aiheuttamista toimenpiteistä.
– Vahvistaa yhdistyksen tilinpäätös ja päättää tilintarkastajien lausunnon perusteella vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai niistä toimenpiteistä joihin yhdistyksen tilintarkastajien lausunto mahdollisesti antaa aihetta.
– Päättää varsinaisten jäsenten ja kannattavien jäsenten jäsenmaksujen suuruudesta seuraavalle lukuvuodelle.
– Lisäksi voidaan päättää niistä asioista, jotka on mainittu kokouskutsussa.

18§. Yhdistyksen syyskokous
Syyskokous on pidettävä marraskuun 30. päivään mennessä. Sen tehtävänä on:
– Valita yhdistykselle hallitus seuraavaksi kalenterivuodeksi.
– Valita kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varatilintarkastajat seuraavaksi tilikaudeksi.
– Vahvistaa toimintasuunnitelma ja talousarvio meneillään olevalle tili- ja toimintakaudelle.
– Lisäksi voidaan päättää niistä asioista, jotka on mainittu kokouskutsussa.
– Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

19§. Toimikunnat ja toimihenkilöt
Yhdistyksen kokous ja hallitus voivat erityisiä tehtäviä varten nimetä hallituksen alaisia toimikuntia ja toimihenkilöitä. Tällöin on määrättävä toimikunnan ja toimihenkilön toimikausi ja toimivalta.

20§. Huomionosoitukset
Yhdistyksen hallitus voi myöntää ansioituneille jäsenille ansiomerkkejä, joista säädetään tarkemmin ohjesäännössä. Sääntöjen 4§:ssä mainituin perustein voidaan yhdistykseen kutsua kunniajäseniä. Ehdotuksen kunniajäseneksi kutsumisesta ja ansiomerkin saajasta voi tehdä jokainen yhdistyksen jäsen yhdistyksen hallitukselle. Kunniajäseneksi kutsuminen on yhdistyksen korkein huomionosoitus.

21§. Yhdistyksen juhlanauha
Yhdistyksellä on akateemisissa tilaisuuksissa ja yhdistystä edustettaessa käytettävä juhlanauha, josta säädetään tarkemmin juhlanauhaohjesäännössä.

22§. Sääntöjen muuttaminen
Ehdotus näiden sääntöjen muuttamisesta on hyväksyttävä kahdessa perättäisessä vähintään neljäntoista (14) vuorokauden välein pidetyssä yhdistyksen kokouksessa. Ensimmäisessä kokouksessa esityksen on saatava taakseen ¾-enemmistö annetuista äänistä ja toisessa kokouksessa esitys on hyväksyttävä muuttumattomana ehdottomalla enemmistöllä annetuista äänistä.

23§. Yhdistyksen purkaminen
Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään kuuden (6) kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa. Päätöksen on saatava molemmissa kokouksissa taakseen ¾-enemmistö annetuista äänistä. Jos yhdistys purkautuu, sen varat luovutetaan Tampereen yliopiston kauppatieteiden opiskelijoiden tukemiseen jälkimmäisen purkamisesta päättäneen kokouksen määräämällä tavalla.